14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om skelforretninger § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om skelforretninger og bygger på bekendtgørelse nr. 385 af 09. april 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Den, der rekvirerer en landinspektør til at afholde en skelforretning, hæfter alene over for landinspektøren for betalingen af de omkostninger, der er forbundet med forretningen. Hegnsynet kan pålægge andre parter i skelforretningen at deltage i betalingen af omkostningerne eller at betale alle omkostningerne, jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 2 Til omkostningerne ved skelforretningen henregnes

  • 1) landinspektørens honorar og udlæg,

  • 2) parternes - efter landinspektørens skøn - rimelige udgifter til oplysninger om skelforholdene,

  • 3) eventuelle omkostninger ved forkyndelse af indkaldelsen til skelforretningen og

  • 4) eventuelle omkostninger ved hegnsynsmænds deltagelse i skelforretningen.

•••

Stk. 3 Rekvirenten kan inden 8 uger efter modtagelsen af opgørelsen indbringe spørgsmålet om fordeling af omkostningerne ved skelforretningen for hegnsynet, jf. dog stk. 4. Omkostningsspørgsmålet indbringes ved skriftlig begæring til formanden for vedkommende hegnsynsdistrikt. Hegnsynet skal ved afgørelsen tage hensyn til parternes interesse i konstateringen af ejendomsgrænsens rette beliggenhed, herunder baggrunden for og resultatet af skelforretningen. Hegnsynet fastsætter det forhold, hvori parterne skal deltage i betalingen af omkostningerne ved skelforretningen. Hegnsynets afgørelse kan af hver af parterne indbringes for domstolene senest 4 uger efter, at afgørelsen blev meddelt den pågældende.

•••

Stk. 4 Hvis der anlægges retssag om skellets beliggenhed efter udstykningslovens § 36, stk. 2, nr. 2, træffer retten efter påstand derom afgørelse om fordeling af omkostningerne ved skelforretningen. Retten kan i stedet for det forhold, hvori parterne skal deltage i betalingen, fastsætte, hvilket eller hvilke beløb der skal betales parterne imellem.

•••
profile photo
Profilside