Bekendtgørelse om Sikkerhedsstyrelsens kontrol med udgangsstoffer til eksplosivstoffer § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2021

§ 6

Sikkerhedsstyrelsen kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod artikel 5, 7, 8 og 9, stk. 1-2, og stk. 4-6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer m.v. med senere ændringer og bekendtgørelse om udgangsstoffer til eksplosivstoffer.

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsen kan udstede påbud til erhvervsdrivende, der ikke lever op til forpligtelserne i artikel 5, 7, 8 og 9, stk. 1-2 og stk. 4-6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer m.v. med senere ændringer og bekendtgørelse om udgangsstoffer til eksplosivstoffer, om at:

  • 1) Indføre eller tilpasse procedurer til overholdelse af den pågældendes forpligtelser efter forordningens artikel 7, 8 og 9.

  • 2) Instruere ansatte, der deltager i salg af regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer, jf. forordningens artikel 7, stk. 2.

  • 3) Sikre forsvarlig opbevaring af udgangsstoffer til eksplosivstoffer i overensstemmelse med § 5 i bekendtgørelsen om udgangsstoffer til eksplosivstoffer.

  • 4) Stoppe salg og udlevering af et udgangsstof til eksplosivstoffer.

  • 5) Trække et udgangsstof til eksplosivstoffer tilbage fra kunder.

  • 6) Tilbagekalde et udgangsstof til eksplosivstoffer fra kunder.

Stk. 3 Sikkerhedsstyrelsen kan udstede påbud til onlinemarkedspladser, der ikke lever op til forpligtelserne i artikel 5, 7, 8 og 9, stk. 1-2 og stk. 4-6, i den i stk. 2, nævnte forordning og bekendtgørelse, om at:

  • 1) Træffe foranstaltninger i medfør af forordningens artikel 7, stk. 3, til sikring af, at onlinemarkedspladsens brugere underrettes om deres forpligtelser i henhold til forordningen, når de gør regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer tilgængelige gennem onlinemarkedspladsens tjenester.

  • 2) Træffe foranstaltninger i medfør af forordningens artikel 8, stk. 5, der bidrager til, at brugerne af onlinemarkedspladsen overholder deres forpligtelser i henhold til forordningens artikel 8, når brugerne gør udgangsstoffer til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger tilgængelige gennem onlinemarkedspladsens tjenester.

  • 3) Indføre eller tilpasse procedurer efter forordningens artikel 9, stk. 2, til afsløring af mistænkelige transaktioner tilpasset det specifikke miljø, hvori de regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer gøres tilgængelige.

Stk. 4 Sikkerhedsstyrelsen kan i påbud efter stk. 2 og 3 fastsætte en frist for påbuddets efterkommelse.