Bekendtgørelse om Sikkerhedsstyrelsens kontrol med udgangsstoffer til eksplosivstoffer

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2021

I medfør af § 1 b, stk. 4, og § 10, stk. 4, i lov om våben og eksplosivstoffer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 29. august 2019, som ændret ved lov nr. 125 af 30. januar 2021, og efter forhandling med erhvervsministeren fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved Sikkerhedsstyrelsens inspektion og kontrol med salg af udgangsstoffer til eksplosivstoffer efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer m.v. med senere ændringer og bekendtgørelse om udgangsstoffer til eksplosivstoffer.

Undersøgelsesbeføjelser
§ 2

Sikkerhedsstyrelsen inspicerer og fører kontrol med, at artikel 5, 7, 8 og 9, stk. 1-2, og stk. 4-6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer m.v. med senere ændringer og bekendtgørelse om udgangsstoffer til eksplosivstoffer overholdes.

§ 3

Efter § 1 b, stk. 1, i lov om våben og eksplosivstoffer kan Sikkerhedsstyrelsen til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse få adgang til erhvervsmæssige lokaler og transportmidler til brug for styrelsens kontrol.

Stk. 2 Politiet yder om nødvendigt bistand til gennemførelse af Sikkerhedsstyrelsens kontrol.

§ 4

Sikkerhedsstyrelsen kan som led i kontrollen efter § 2 foretage prøvekøb af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer m.v. med senere ændringer og bekendtgørelse om udgangsstoffer til eksplosivstoffer, under brug af skjult identitet. Prøvekøb kan foretages i såvel fysiske butikker som webshops og onlinemarkedspladser m.v.

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsen kan kræve udgiften ved køb efter stk. 1 refunderet hos sælger, herunder fragtomkostninger og administrationsgebyr m.v.

§ 5

Sikkerhedsstyrelsen kan i kontroløjemed i nødvendigt omfang i forhold til Sikkerhedsstyrelsens opgaver indsamle og behandle, herunder foretage samkøring af oplysninger fra andre offentlige myndigheder og fra offentligt tilgængelige kilder.

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsen kan i kontroløjemed i nødvendigt omfang i forhold til Sikkerhedsstyrelsens opgaver behandle, herunder foretage samkøring af oplysninger, som myndigheden ud over de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, kommer i besiddelse af.

Stk. 3 Sikkerhedsstyrelsen kan i kontroløjemed i nødvendigt omfang i forhold til Sikkerhedsstyrelsens opgaver indsamle og behandle, herunder foretage samkøring af ikke offentligt tilgængelige oplysninger fra offentlige og private virksomheder og erhvervs- eller forbrugerorganisationer.

§ 6

Sikkerhedsstyrelsen kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod artikel 5, 7, 8 og 9, stk. 1-2, og stk. 4-6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer m.v. med senere ændringer og bekendtgørelse om udgangsstoffer til eksplosivstoffer.

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsen kan udstede påbud til erhvervsdrivende, der ikke lever op til forpligtelserne i artikel 5, 7, 8 og 9, stk. 1-2 og stk. 4-6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer m.v. med senere ændringer og bekendtgørelse om udgangsstoffer til eksplosivstoffer, om at:

 • 1) Indføre eller tilpasse procedurer til overholdelse af den pågældendes forpligtelser efter forordningens artikel 7, 8 og 9.

 • 2) Instruere ansatte, der deltager i salg af regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer, jf. forordningens artikel 7, stk. 2.

 • 3) Sikre forsvarlig opbevaring af udgangsstoffer til eksplosivstoffer i overensstemmelse med § 5 i bekendtgørelsen om udgangsstoffer til eksplosivstoffer.

 • 4) Stoppe salg og udlevering af et udgangsstof til eksplosivstoffer.

 • 5) Trække et udgangsstof til eksplosivstoffer tilbage fra kunder.

 • 6) Tilbagekalde et udgangsstof til eksplosivstoffer fra kunder.

Stk. 3 Sikkerhedsstyrelsen kan udstede påbud til onlinemarkedspladser, der ikke lever op til forpligtelserne i artikel 5, 7, 8 og 9, stk. 1-2 og stk. 4-6, i den i stk. 2, nævnte forordning og bekendtgørelse, om at:

 • 1) Træffe foranstaltninger i medfør af forordningens artikel 7, stk. 3, til sikring af, at onlinemarkedspladsens brugere underrettes om deres forpligtelser i henhold til forordningen, når de gør regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer tilgængelige gennem onlinemarkedspladsens tjenester.

 • 2) Træffe foranstaltninger i medfør af forordningens artikel 8, stk. 5, der bidrager til, at brugerne af onlinemarkedspladsen overholder deres forpligtelser i henhold til forordningens artikel 8, når brugerne gør udgangsstoffer til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger tilgængelige gennem onlinemarkedspladsens tjenester.

 • 3) Indføre eller tilpasse procedurer efter forordningens artikel 9, stk. 2, til afsløring af mistænkelige transaktioner tilpasset det specifikke miljø, hvori de regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer gøres tilgængelige.

Stk. 4 Sikkerhedsstyrelsen kan i påbud efter stk. 2 og 3 fastsætte en frist for påbuddets efterkommelse.

Indberetning til Kommissionen
§ 7

Sikkerhedsstyrelsen foretager indberetning til Europa-Kommissionen i medfør af artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer m.v. med senere ændringer.

Straf
§ 8

Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år, den, der overtræder eller undlader at efterkomme et påbud efter § 6, stk. 1-3.

§ 9

Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden
§ 10

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2021.