14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven, som disse er ændret ved lov nr. 738 af 1. juni 2015 om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love

Bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven, som disse er ændret ved lov nr. 738 af 1. juni 2015 om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love

I medfør af § 8, stk. 5, i lov nr. 738 af 1. juni 2015 om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Virksomheder, der har anvendt den hidtil gældende § 38 i årsregnskabsloven og indregnet aktiver og forpligtelser til dagsværdi med regulering over resultatopgørelsen, og hvor ændringen af årsregnskabslovens § 38 medfører, at aktiverne og/eller forpligtelserne skal måles til kostpris, jf. årsregnskabslovens § 36, stk. 1, til amortiseret kostpris, jf. årsregnskabslovens § 37, stk. 2, til dagsværdi, jf. årsregnskabslovens § 41, stk. 1, eller til indre værdi, jf. årsregnskabslovens § 43 a, stk. 1, kan uanset årsregnskabslovens § 51, stk. 1, anse den indregnede dagsværdi i årsrapporten for det sidste regnskabsår, som begynder før den 1. januar 2016, som ny kostpris for aktiver og forpligtelser i årsrapporten for det efterfølgende regnskabsår. Der skal i sådanne tilfælde ikke ske ændring af sammenligningstal i balancen eller resultatopgørelsen.

§2 For investeringsejendomme, som ikke har kunnet måles til dagsværdi efter den hidtil gældende årsregnskabslovs § 38, men hvor ændringen af samme lovs § 38 medfører, at investeringsejendommene kan måles til dagsværdi, kan virksomheden uanset årsregnskabslovens § 51, stk. 1, for regnskabsår, der begynder senest den 31. december 2016, indregne første regulering til dagsværdi direkte på egenkapitalen ultimo. Der skal i sådanne tilfælde ikke ske ændring af sammenligningstal i balancen eller resultatopgørelsen.

§3 Virksomheder, der har anvendt den hidtil gældende § 34 i årsregnskabsloven og indregnet kapitalandele i fællesledede virksomheder ved pro rata-konsolidering, og som fremover vil indregne og måle kapitalandelene til kostpris, jf. årsregnskabslovens § 36, stk. 1, kan uanset årsregnskabslovens § 51, stk. 1, anse den indregnede nettoværdi i årsregnskabet for det sidste regnskabsår, som begynder før den 1. januar 2016, som ny kostpris for kapitalandelene i årsregnskabet for det efterfølgende regnskabsår. Der skal i sådanne tilfælde ikke ske ændring af sammenligningstal i balancen eller resultatopgørelsen.

§4 Ændringen i årsregnskabslovens § 43, stk. 2, kan uanset samme lovs § 51, stk. 1, anvendes således, at restværdien for anlægsaktiver revurderes første gang for regnskabsår, der begynder senest den 31. december 2016. Der skal i sådanne tilfælde ikke ske ændring af sammenligningstal i balancen eller resultatopgørelsen.

§5 Ændringer af metoder for indregning og måling af aktiver og forpligtelser, som følger af ændringer af årsregnskabslovens § 33, stk. 1, § 42, stk. 3, § 47, § 82, § 118, stk. 4, eller § 120, stk. 2, kan uanset samme lovs § 51, stk. 1, ske således, at alene forhold, der indtræffer fra det første regnskabsår, som begynder den 1. januar 2016 eller senere, indregnes eller måles efter de nye regler.

§6 Virksomheder, der anvender overgangsbestemmelserne i §§ 1-5, skal oplyse dette i noterne. Hvor der som følge af anvendelse af denne bekendtgørelse, bliver tale om mere end én regnskabspraksis for ensartede regnskabsposter, skal der i noterne gives yderligere oplysninger, såfremt dette er nødvendigt for at opfylde årsregnskabslovens § 11, stk. 1.

§7 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016 og har virkning for regnskabsår, der slutter den 31. december 2015 eller senere.

profile photo
Profilside