Bekendtgørelse om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven, som disse er ændret ved lov nr. 738 af 1. juni 2015 om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015

I medfør af § 8, stk. 5, i lov nr. 738 af 1. juni 2015 om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Virksomheder, der har anvendt den hidtil gældende § 38 i årsregnskabsloven og indregnet aktiver og forpligtelser til dagsværdi med regulering over resultatopgørelsen, og hvor ændringen af årsregnskabslovens § 38 medfører, at aktiverne og/eller forpligtelserne skal måles til kostpris, jf. årsregnskabslovens § 36, stk. 1, til amortiseret kostpris, jf. årsregnskabslovens § 37, stk. 2, til dagsværdi, jf. årsregnskabslovens § 41, stk. 1, eller til indre værdi, jf. årsregnskabslovens § 43 a, stk. 1, kan uanset årsregnskabslovens § 51, stk. 1, anse den indregnede dagsværdi i årsrapporten for det sidste regnskabsår, som begynder før den 1. januar 2016, som ny kostpris for aktiver og forpligtelser i årsrapporten for det efterfølgende regnskabsår. Der skal i sådanne tilfælde ikke ske ændring af sammenligningstal i balancen eller resultatopgørelsen.

§ 2

For investeringsejendomme, som ikke har kunnet måles til dagsværdi efter den hidtil gældende årsregnskabslovs § 38, men hvor ændringen af samme lovs § 38 medfører, at investeringsejendommene kan måles til dagsværdi, kan virksomheden uanset årsregnskabslovens § 51, stk. 1, for regnskabsår, der begynder senest den 31. december 2016, indregne første regulering til dagsværdi direkte på egenkapitalen ultimo. Der skal i sådanne tilfælde ikke ske ændring af sammenligningstal i balancen eller resultatopgørelsen.

§ 3

Virksomheder, der har anvendt den hidtil gældende § 34 i årsregnskabsloven og indregnet kapitalandele i fællesledede virksomheder ved pro rata-konsolidering, og som fremover vil indregne og måle kapitalandelene til kostpris, jf. årsregnskabslovens § 36, stk. 1, kan uanset årsregnskabslovens § 51, stk. 1, anse den indregnede nettoværdi i årsregnskabet for det sidste regnskabsår, som begynder før den 1. januar 2016, som ny kostpris for kapitalandelene i årsregnskabet for det efterfølgende regnskabsår. Der skal i sådanne tilfælde ikke ske ændring af sammenligningstal i balancen eller resultatopgørelsen.

§ 4

Ændringen i årsregnskabslovens § 43, stk. 2, kan uanset samme lovs § 51, stk. 1, anvendes således, at restværdien for anlægsaktiver revurderes første gang for regnskabsår, der begynder senest den 31. december 2016. Der skal i sådanne tilfælde ikke ske ændring af sammenligningstal i balancen eller resultatopgørelsen.

§ 5

Ændringer af metoder for indregning og måling af aktiver og forpligtelser, som følger af ændringer af årsregnskabslovens § 33, stk. 1, § 42, stk. 3, § 47, § 82, § 118, stk. 4, eller § 120, stk. 2, kan uanset samme lovs § 51, stk. 1, ske således, at alene forhold, der indtræffer fra det første regnskabsår, som begynder den 1. januar 2016 eller senere, indregnes eller måles efter de nye regler.

§ 6

Virksomheder, der anvender overgangsbestemmelserne i §§ 1-5, skal oplyse dette i noterne. Hvor der som følge af anvendelse af denne bekendtgørelse, bliver tale om mere end én regnskabspraksis for ensartede regnskabsposter, skal der i noterne gives yderligere oplysninger, såfremt dette er nødvendigt for at opfylde årsregnskabslovens § 11, stk. 1.

§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016 og har virkning for regnskabsår, der slutter den 31. december 2015 eller senere.