Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1291 af 27. november 2017

§ 6

Forsikringsselskabet skal beregne et omvalgskursværn i en gruppe til anvendelse ved opgørelsen af en forsikrings økonomiske værdi, når summen af gruppens kollektive bonuspotentiale og fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive hensættelser, er opbrugt på grund af tab eller på grund af andre årsager. Omvalgskursværnet skal opgøres som én minus brøken bestemt ved forholdet imellem summen af livsforsikringshensættelserne efter nedskrivning af individuelt bonuspotentiale og fortjenstmargen indeholdt i retrospektive hensættelser på forsikringerne i gruppen eventuelt fratrukket en andel af tab, der er blevet dækket af egenkapitalen og særlige bonushensættelser af type B og summen af livsforsikringshensættelser før nedskrivning af individuelt bonuspotentiale og fortjenstmargen indeholdt i retrospektive hensættelser på forsikringerne i gruppen.

Stk. 2 Referencen til § 6, stk. 4, nr.1, i bekendtgørelse om kontributionsprincippet er forkert, da der ikke er nogen nr. 1, og har ikke været nogen nr. 1 siden bekendtgørelse om kontributionsprincippet nr. 1643 af 14/12 2016. Vi har ladet referencen pege på § 6, stk. 4, i den gældende bekendtgørelse om kontributionsprincippet nr. 1457 af 11/12 2017. Andelen af tab, jf. stk. 1, som kan indgå ved opgørelsen af omvalgskursværnet, skal i så fald udgøres af en rimelig andel af tab hørende til gruppen, der er blevet dækket ved udlæg fra egenkapitalen og særlige bonushensættelser af type B, hvis forsikringsselskabet i en realistisk budgetfremregning for gruppen kan vise, at der i gruppen kan forventes en indtjening ud over de nødvendige hensættelser og betalingen efter § 6, stk. 4, nr.1, i bekendtgørelse om kontributionsprincippet, som vil kunne finde anvendelse til at nedbringe de pågældende tab inden for en kort årrække. Den del af et omvalgskursværn, der således svarer til udlæg relateret til de nævnte tab for egenkapitalen, kan overføres til egenkapitalen og særlige bonushensættelser af type B i forbindelse med omvalget. Forsikringsselskabet skal have foretaget de nødvendige anmeldelser til Finanstilsynet i forbindelse med de beløb, der forventes overført til egenkapitalen og særlige bonushensættelser af type B.

Stk. 3 Forsikringsselskabet skal minimum én gang om måneden opgøre omvalgskursværnet i forbindelse med et omvalg.