14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1457 af 11. December 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Fordeling af realiseret resultat mellem grupper og egenkapital
Den del af det realiserede resultat, der tilfalder den enkelte gruppe, skal beregnes således, at gruppen tildeles en andel heraf, som er rimelig i forhold til, hvorledes gruppen har bidraget til dette resultat, , jf. § 21, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed. Reglerne for fordelingen mellem grupperne skal anmeldes til Finanstilsynet forud for regnskabsåret. Anmeldelsen skal indeholde en redegørelse for rimeligheden af fordelingen.

•••

Stk. 2 Livsforsikringsselskabet skal i henhold til § 20, stk. 1, nr. 3, i lov om finansiel virksomhed, anmelde regler til Finanstilsynet for beregning af den del af gruppernes realiserede resultater, der tilfalder egenkapitalen. Afkast af særlige bonushensættelser (type B) behandles ligesom egenkapital.

•••

Stk. 3 Livsforsikringsselskabet skal ved anmeldelse efter stk. 2, angive egenkapitalens og særlige bonushensættelsers (type B) andel af det realiserede resultat, som relaterer sig til forrentning af egenkapitalen og særlige bonushensættelser (type B).

•••

Stk. 4 Livsforsikringsselskabet skal anmelde betaling til egenkapitalen og særlige bonushensættelser (type B) fra de enkelte grupper, jf. § 20, stk. 1, nr. 3, i lov om finansiel virksomhed.

•••

Stk. 5 Ved anmeldelse efter stk. 4, skal livsforsikringsselskabet redegøre for, at størrelsen af den anmeldte betaling fra de enkelte grupper er rimelig, og at homogene forsikringer behandles ens.

•••

Stk. 6 Livsforsikringsselskabet kan indhente betalinger efter stk. 4 i de enkelte gruppers kollektive bonuspotentiale og i fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive hensættelser. Hvis det kollektive bonuspotentiale og fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive hensættelser, ikke er tilstrækkeligt i en rentegruppe, kan livsforsikringsselskabet indhente kundernes betaling til egenkapitalen og særlige bonushensættelser (type B) i gruppens individuelle bonuspotentialer samt fortjenstmargen indeholdt i retrospektive hensættelser ved at nedskrive de individuelle bonuspotentialer og fortjenstmargen indeholdt i retrospektive hensættelser ved brug af negativ depotrente eller anden tilsvarende metode.

•••

Stk. 7 Har livsforsikringsselskabet benyttet egenkapitalens midler eller særlige bonushensættelser (type B) til at dække udlæg for de enkelte grupper i regnskabsåret, skal livsforsikringsselskabet i henhold til § 20, stk. 1, nr. 3, i lov om finansiel virksomhed det efterfølgende regnskabsår anmelde det beløb, der kan overføres fra de enkelte grupper. Anmeldelse skal ske senest otte dage efter, at bestyrelsen har godkendt årsregnskabet.

•••

Stk. 8 Udlæg fra egenkapitalen eller særlige bonushensættelser (type B) overføres i det efterfølgende regnskabsår fra gruppernes kollektive bonuspotentiale og fra fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive hensættelser. Midlerne overføres, efter at der er indhentet anden andel til livsforsikringsselskabet, jf. stk. 6. Der kan maksimalt i et regnskabsår overføres et beløb fra gruppen svarende til gruppens kollektive bonuspotentiale og fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive hensættelser, efter indhentning af anden andel til livsforsikringsselskabet, jf. stk. 6. Såfremt egenkapitalens og særlige bonushensættelsers (type B) tilgodehavender i gruppen fortsat overstiger gruppens resterende kollektive bonuspotentiale og fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive hensættelser, kan tilgodehavender alene overføres fra gruppens fremtidige kollektive bonuspotentiale og fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive hensættelser ved anmeldelse herom i det efterfølgende regnskabsår, jf. stk. 7.

•••

Stk. 9 Anmelder livforsikringsselskabet til Finanstilsynet, at det vil overføre et mindre beløb fra gruppernes kollektive bonuspotentiale end udlæggene for grupperne til livsforsikringsselskabet, jf. stk. 7, bortfalder retten til senere at overføre det fulde udlæg.

•••

Stk. 10 Ved beregningen af andelen af det realiserede resultat til grupperne henholdsvis egenkapitalen og særlige bonushensættelser (type B) skal der tages hensyn til følgende:

•••

Stk. 11 Ud over hvad der følger af de risikodækninger, der indgår i forsikringerne, må der ikke ske omfordeling af betydelig økonomisk størrelse mellem forsikringerne i den enkelte gruppe i forbindelse med tilbageførsel af udlæg til egenkapitalen og særlige bonushensættelser (type B) og ved indhentning i regnskabsåret af betalinger efter stk. 4 i forhold til de enkelte grupper, jf. stk. 6, 8 og 9.

•••

Stk. 12 Summen af udlæg til dækning af tab i de grupper, hvor virksomheden via anmeldelse er berettiget til at rette op i kommende regnskabsårs fordeling ved at tilbageføre udlæggene til egenkapitalen og særlige bonushensættelser (type B), indtjener ingen forrentning.

•••
profile photo
Profilside