14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om økonomiske kompensationsordninger m.v. på børne- og undervisningsområdet som følge af covid-19 § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 640 af 19. May 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Ansøgningspulje til kompensation for tab som følge af elevers udmelding
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet yder efter ansøgning fra skoler og institutioner omfattet af § 1, stk. 1, tilskud til kompensation for tabt indtægt fra statstilskud og egenbetaling per elev, der skriftligt meldes ud med virkning fra en dag i perioden fra den 15. marts til og med den 9. juni 2020. Dette gælder dog ikke, hvis udmeldelsen sker på skolens foranledning.

•••

Stk. 2 Tilskuddet efter stk. 1 ydes som kompensation for skolens eller institutionens faktiske afholdte udgifter, som skolen eller institutionen ikke får dækket som følge af indtægtstab fra statstilskud og deltagerbetaling, jf. dog stk. 3-6.

•••

Stk. 3 Tabt statstilskud opgøres på baggrund af det faktiske statstilskud, som den enkelte elev, der er udmeldt, ellers ville have udløst til skolen eller institutionen for den resterende uddannelsesperiode i indeværende skoleår.

•••

Stk. 4 Tabt egenbetaling opgøres på baggrund af en generel sats på 1.500 kr. per uge per elev, eller som det faktiske tab, hvis dette er mindre end 1.500 kr. Hvis der skal betales et udmeldelsesgebyr, fratrækkes dette beløb den tabte egenbetaling. Der udbetales maksimum 75 pct. af 1.500 kr. for tabt egenbetaling.

•••

Stk. 5 For elever på efterskoler kompenseres den statslige elevstøtte på baggrund af en generel sats på 950 kr. per uge. Der udbetales maksimum 75 pct. af 950 kr. for tabt elevstøtte pr. uge.

•••

Stk. 6 Tilskud efter stk. 1 ydes inden for en samlet økonomisk ramme på 59,3 mio. kr. Hvis der ansøges om et større beløb end 59,3 mio. kr., reduceres skolernes tilskud efter stk. 4 og 5 i nødvendigt omfang, så der kompenseres med mindre end 75 pct.

•••
profile photo
Profilside