Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Kapitel 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1103 af 30. juni 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 854 af 25. juni 2024

Kapitel 4 Direktionens opgaver og ansvar
§ 8

Direktionen skal forestå den daglige ledelse af virksomheden i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser, herunder selskabsloven og lov om finansiel virksomhed eller lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, og de politikker og retningslinjer, som er vedtaget og givet af bestyrelsen, jf. §§ 4, 6 og 7, samt eventuelle andre mundtlige eller skriftlige beslutninger og anvisninger fra bestyrelsen.

Stk. 2 Direktionen skal sikre, at de politikker og retningslinjer, som er vedtaget af bestyrelsen, implementeres i virksomhedens daglige drift.

Stk. 3 Direktionen er forpligtet til at videregive information til bestyrelsen, som bestyrelsen har anmodet om samt information, som direktionen vurderer, kan være af betydning for bestyrelsens arbejde.

Stk. 4 Direktionen er forpligtet til at videregive information til den risikoansvarlige og den complianceansvarlige, som direktionen vurderer kan være af betydning for den risikoansvarlige og den complianceansvarliges arbejde.

Stk. 5 Direktionen har det daglige ledelsesmæssige ansvar for, at virksomheden kun træffer dispositioner, som direktionen og medarbejdere i fornødent omfang kan vurdere risiciene ved og konsekvenserne af.

Stk. 6 Direktionen skal sikre, at der er forretningsgange for dokumentation af væsentlige beslutninger i organisationen, herunder oplysninger om, hvem der har truffet en given beslutning, hvornår den er truffet, og under hvilken beføjelse og på hvilket grundlag den er truffet.

Stk. 7 Direktionen skal godkende virksomhedens forretningsgange, jf. § 13, stk. 1, eller udpege en eller flere personer eller organisatoriske enheder med den nødvendige faglige viden til at gøre dette.

Stk. 8 Direktionen skal sikre, at der er anvisninger for, hvilke tiltag der skal iværksættes i forbindelse med alvorlige driftsforstyrrelser, it-nedbrud, øvrige driftsforstyrrelser samt for nøglemedarbejderes fratrædelse.

Stk. 9 Direktionen skal godkende virksomhedens retningslinjer for udvikling og godkendelse af nye tjenesteydelser og produkter, der kan medføre væsentlige risici for virksomheden, modparter eller kunder, herunder ændringer i eksisterende produkter, hvorved produktets risikoprofil ændres væsentligt.

Stk. 10 Direktionen i virksomheder omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-3, skal mindst én gang om året udarbejde en rapport med en opgørelse og vurdering af virksomhedens likviditetsposition og likviditetsrisici.

Stk. 11 Direktionen skal mindst én gang om året vurdere kvaliteten af data, som er væsentlige for virksomhedens styring, samt iværksætte nødvendige tiltag, hvis direktionen finder kvaliteten utilstrækkelig.

Stk. 12 Direktionen skal løbende overvåge, udfordre og føre tilsyn med, at ledende medarbejderes arbejde i organisationen udføres i overensstemmelse med de retningslinjer, som er givet, herunder at der sker betryggende rapportering, jf. §§ 20 og 21.

Stk. 13 Direktionen skal foretage en tilstrækkelig undersøgelse af forholdene, hvis den får mistanke om medarbejderes samarbejde med kunder, leverandører eller andre eksterne parter om deltagelse i kriminalitet eller får mistanke om medarbejderes kendskab til kunders, leverandørers eller andre eksterne parters kriminalitet. Direktionen skal i denne situation vurdere tildelingen af opgaver til pågældende medarbejdere.

Stk. 14 Direktionen skal sikre, at virksomheden har betryggende processer til identifikation, styring og overvågning af overdreven gearingsrisiko, jf. bilag 8. Direktionen skal rapportere til bestyrelsen herom, hvis der ikke er betryggende processer.

Stk. 15 Direktion skal sikre, at virksomheden har et betryggende antal medarbejdere, kompetencer, politikker, retningslinjer og processer for styring af nødlidende eksponeringer og eksponeringer med kreditlempelser, jf. artikel 47a og artikel 47b i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter med senere ændringer, herunder om virksomheden har et passende beredskab til at håndtere en eventuel væsentlig forringelse af kvaliteten i kreditporteføljen. Direktionen skal om nødvendigt rapportere til bestyrelsen herom.