14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1103 af 30. juni 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Bekendtgørelsen finder anvendelse på følgende virksomheder, jf. dog stk. 4-9:

  • 1) Pengeinstitutter.

  • 2) Realkreditinstitutter.

  • 3) Danmarks Skibskredit A/S.

  • 4) Fondsmæglerselskaber, jf. dog stk. 7.

  • 5) Investeringsforvaltningsselskaber, dog ikke investeringsforvaltningsselskabers administration af danske UCITS.

  • 6) Finansielle holdingvirksomheder med de tilpasninger, som koncernforholdet nødvendiggør.

  • 7) Filialer her i landet af kreditinstitutter, investeringsselskaber og administrationsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land udenfor den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, med de afvigelser, som filialforholdet nødvendiggør, eller som er fastsat i eller i henhold til international aftale.

•••

Stk. 2 Virksomheder omfattet af stk. 1, der kun har tilladelse til at udføre visse nærmere afgrænsede tjenesteydelser, skal følge bekendtgørelsens regler på de områder, som virksomheden har tilladelse til.

•••

Stk. 3 § 2, stk. 1, § 3, stk. 1, nr. 5-7, 10 og 12, og stk. 2, § 4, stk. 2, nr. 6 og 8, § 16, bilag 5 og bilag 7, nr. 1-9, 11, 12, 14, 16-19, 22 og 24, finder anvendelse på fælles datacentraler.

•••

Stk. 4 § 4, stk. 2, nr. 7, § 5, stk. 3, nr. 4, og bilag 8 finder ikke anvendelse for virksomheder omfattet af stk. 1, nr. 5-7.

•••

Stk. 5 Bilag 5, nr. 70, finder anvendelse på filialer af penge- og realkreditinstitutter, der er udpeget som operatører af væsentlige tjenester i medfør af § 307 a, stk. 1, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed.

•••

Stk. 6 § 16 finder ikke anvendelse på finansielle holdingvirksomheder.

•••

Stk. 7 §§ 16 og 17 finder ikke anvendelse på virksomheder, der alene har tilladelse som fondsmæglerselskab.

•••

Stk. 8 § 25 finder alene anvendelse på virksomheder omfattet af stk. 1, nr. 1, 2, 4, 6 og 7, og securitiseringsenheder med særligt formål, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/2402/EU af 12. december 2017.

•••

Stk. 9 § 5, stk. 3, nr. 5, finder ikke anvendelse for virksomheder omfattet af § 1, stk. 1, nr. 5 og 6.

•••

Stk. 10 § 26, stk. 1, 2. pkt., § 26, stk. 2, og bilag 5 finder anvendelse på it-operatører af detailbetalingssystemers it-drift og it-risikostyring af detailbetalingssystemer, for så vidt angår den del af deres virksomhed som er omfattet af deres tilladelse som it-operatør.

•••
profile photo
Profilside