Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. § 21

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1103 af 30. juni 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 854 af 25. juni 2024

§ 21

Direktionen skal sikre, at der sker rapportering om andre væsentlige forhold, der ikke er omfattet af beføjelser fastsat i retningslinjerne eller i videregivne beføjelser, jf. stk. 2. Det kan for eksempel dreje sig om rapportering vedrørende afstemningsfejl, tab som følge af operationelle forhold, fejl i regnskab eller budgetter, nøglepersoners fratræden, mulige lovovertrædelser, mangelfulde kontroller, uhensigtsmæssig adfærd eller andre uregelmæssigheder.

Stk. 2 Direktionen skal sikre, at virksomhedens forretningsgange i videst muligt omfang indeholder anvisninger om, hvilke forhold der skal eller bør rapporteres om, og til hvem rapporteringen skal foretages, herunder skal det fremgå, om rapportering i særlige tilfælde kan eller skal ske til andre end den pågældendes daglige leder eller dennes leder.