Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1723 af 16. december 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 637 af 01. juni 2017, bekendtgørelse nr. 1169 af 31. oktober 2017 og bekendtgørelse nr. 894 af 27. august 2019

§ 9

Direktionen skal forestå den daglige ledelse af virksomheden i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser, herunder lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) og lov om finansiel virksomhed, de af bestyrelsen vedtagne politikker, jf. § 5, de af bestyrelsen givne retningslinjer, jf. §§ 7 og 8, og eventuelle andre mundtlige eller skriftlige beslutninger og anvisninger fra bestyrelsen.

Stk. 2 Direktionen skal sikre, at de af bestyrelsen vedtagne politikker og retningslinjer implementeres i virksomhedens daglige drift.

Stk. 3 Direktionen er forpligtet til at videregive information til bestyrelsen, som bestyrelsen har anmodet om, samt information, som direktionen vurderer kan være af betydning for bestyrelsens arbejde.

Stk. 4 Direktionen er forpligtet til at videregive de informationer til de ansvarlige for nøglefunktionerne, jf. § 17, stk. 2, som direktionen vurderer kan være af betydning for disses arbejde.

Stk. 5 Direktionen har det daglige ledelsesmæssige ansvar for, at virksomheden kun træffer dispositioner, som direktionen og medarbejdere i fornødent omfang kan vurdere risiciene ved og konsekvenserne af.

Stk. 6 Direktionen skal godkende virksomhedens forretningsgange, jf. § 14, stk. 1, eller udpege en eller flere personer eller organisatoriske enheder med den nødvendige faglige viden til at gøre dette.

Stk. 7 Direktionen skal sikre, at der er anvisninger for, hvilke tiltag der skal iværksættes i forbindelse med nøglemedarbejderes fratræden.

Stk. 8 Direktionen i et gruppe 2-forsikringsselskab skal sikre, at der er anvisninger for, hvilke tiltag der skal iværksættes i forbindelse med alvorlige driftsforstyrrelser, it-nedbrud og øvrige driftsforstyrrelser.