Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1723 af 16. december 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 637 af 01. juni 2017, bekendtgørelse nr. 1169 af 31. oktober 2017 og bekendtgørelse nr. 894 af 27. august 2019

§ 7

På grundlag af vurderingen af egen risiko og solvens for gruppe 1-forsikringsselskaber, jf. § 3, stk. 2, nr. 1, risikovurderingen for gruppe 2-forsikringsselskaber, jf. § 15 i bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber, og i henhold til de i § 5 besluttede politikker skal bestyrelsen udstede skriftlige retningslinjer til direktionen.

Stk. 2 Retningslinjerne efter stk. 1 skal angive, hvilke dispositioner direktionen kan foretage som led i dens stilling, og hvilke beslutninger direktionen eventuelt kan træffe med efterfølgende orientering af bestyrelsen.

Stk. 3 Bestyrelsen kan ikke henlægge beføjelser til direktionen, der hører til bestyrelsens overordnede ledelsesopgaver, jf. §§ 3-6, eller i øvrigt er af usædvanlig art eller af stor betydning for virksomheden. Blandt andet kan følgende beføjelser ikke henlægges til direktionen:

Stk. 4 I et gruppe 1-forsikringsselskab kan bestyrelsen endvidere ikke henlægge beføjelsen til at træffe beslutning om ansøgning om godkendelse af interne modeller til opgørelse af solvenskapitalkrav, jf. § 16, nr. 1, i bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en intern model for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v., til direktionen.

Stk. 5 I et gruppe 2-forsikringsselskab kan bestyrelsen endvidere ikke henlægge beføjelsen til at træffe beslutning om det individuelle solvensbehov, jf. § 126, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, til direktionen.