14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 890 af 17. juni 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Er der behov for det til brug for behandlingen af en ansøgning, indhenter Slots- og Kulturstyrelsen efter det gældende regelgrundlag oplysninger fra andre offentlige myndigheder samt relevante offentlige registre m.v.

•••

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen kan i forbindelse med kontrollen af § 8, stk. 2, og 3, vedrørende skatteforhold udbede sig den fornødne dokumentation.

•••

Stk. 3 Ansøgninger af særlig karakter, herunder hvor der ansøges om et højt kompensationsbeløb set i forhold til ansøgerens størrelse og omsætning, og ansøgninger, hvor der vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er berettiget til den ansøgte kompensation, eksempelvis ved atypiske forhold omkring kompensationsgrundlaget, kan udtages til udvidet sagsbehandling.

•••

Stk. 4 Institutioner, der i medfør af stk. 3 udtages til udvidet sagsbehandling, kan pålægges at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til brug for afgørelsen. Institutionen kan endvidere pålægges at fremlægge revisorerklæring om oplysningerne, udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor.

•••

Stk. 5 Ved anmodning om oplysninger efter stk. 4 fastsættes en frist for indsendelse af oplysningerne.

•••

Stk. 6 Der kan alene udbetales kompensation, når kompensationsgrundlaget er dokumenteret i fornødent omfang og inden for den fastsatte frist, jf. stk. 5.

•••
profile photo
Profilside