Bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 890 af 17. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1245 af 25. august 2020, bekendtgørelse nr. 1461 af 09. oktober 2020, bekendtgørelse nr. 2279 af 22. november 2021 og bekendtgørelse nr. 22 af 07. januar 2023

I medfør af akt nr. 179 af 20. maj 2020 og akt nr. 363 af 23. september 2021 fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
§ 1

Efter denne bekendtgørelse ydes kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger for foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, og som på grund af udbruddet af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) har en forventet kommerciel omsætningsnedgang på minimum 35 pct., jf. § 5, stk. 2, eller som har forbud mod at holde åbent, jf. § 5, stk. 3.

Stk. 2 Retten til kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger tilkommer foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v., der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 9. marts 2020.

Stk. 3 Ordningen omfatter ikke organer inden for den offentlige forvaltning og institutioner, der primært har et uddannelses- eller undervisningsmæssigt formål, bortset fra højskoler.

Stk. 4 Kompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder for perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juli 2020, svarende til 4 måneder.

§ 2

En institution omfattet af § 1 hører i relation til denne bekendtgørelse under Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvis Kulturministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet eller deres underordnede myndigheder yder hovedparten af det statslige tilskud til institutionens ordinære driftsudgifter.

Stk. 2 Statslige driftstilskud efter stk. 1 omfatter tilskud til drift, der er udlagt i delegeret tilskudsforvaltning til statslige armslængdeorganer eller en selvejende institution, forening m.v.

Stk. 3 Modtager foreningen, den selvejende institution eller fonden m.v. kommunale eller regionale, men ikke statslige tilskud til dækning af institutionens ordinære driftsudgifter, fremgår det af en vejledning udstedt af Slots- og Kulturstyrelsen, hvordan institutionen kan få oplyst, til hvilken myndighed ansøgningen skal indgives.

§ 3

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer kompensationsordningen efter denne bekendtgørelse.

Kapitel 2 Definitioner
§ 4

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Institution: En juridisk person, der er organiseret som selvejende institution, fond, forening, selskab, organisation eller enkeltmandsvirksomhed, og som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 9. marts 2020.

 • 2) Tilskud til drift: Den andel af offentligt tilskud som institutionen anvender til at dække ordinære driftsudgifter. Tilskud til drift omfatter ikke offentlige køb af varer og ydelser samt anlægstilskud.

 • 3) Offentligt tilskud: Statsligt, regionalt eller kommunalt tilskud.

 • 4) Ordinære driftsudgifter: Alle udgifter, der ikke er ekstraordinære, f.eks. lønninger og personale- og rejseomkostninger, husleje m.v., af- og nedskrivninger, udgifter til vedligeholdelse af bygninger og andre anlægsaktiver, ejendomsskatter, udgifter til revision og telefoni samt renteomkostninger.

 • 5) Vedvarende dækker ordinære driftsudgifter: Tilskud til drift, der med forbehold for vedtagelsen af årlige bevillingslove m.v. i staten og årlige budgetgodkendelser i kommuner og regioner forventes ydet tidsubegrænset eller i en periode på mindst 3 på hinanden følgende regnskabsår.

 • 6) Organer inden for den offentlige forvaltning: Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber m.v., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, kommunale institutioner, der er registreret under en kommunes CVR-nummer, selvstændige offentlige virksomheder og Danmarks Radio.

 • 7) Faste omkostninger: En institutions faste omkostninger er dokumenterbare omkostninger relateret til institutionens aktiviteter, der er uafhængige af institutionens salg, produktion, distribution og andre kommercielle aktiviteter, og som institutionen skal afholde, selv om den ikke har kommerciel omsætning i en periode, herunder typisk afskrivninger, husleje, anden leje og leasing samt renteomkostninger. Endvidere er omkostninger reguleret efter § 7, stk. 2, omfattet. Faste omkostninger omfatter ikke løn, jf. § 7, stk. 1. Institutionen skal opgøre de faste omkostninger ud fra de samme principper som i det seneste godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, skal institutionen opgøre de faste omkostninger i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.

 • 8) Løn: Den ansattes samlede A-indkomst medregnet institutionens og den ansattes eget ATP-bidrag, samt eventuelle bidrag til arbejdsgiverbetalt pensionsordning. Løn omfatter ikke B-indkomst.

 • 9) Ansatte: Lønmodtagere med fast, kontraktuel tilknytning til institutionen, der er ansat med fast arbejdssted i Danmark.

 • 10) Omsætning: Institutionens samlede indtægter, herunder salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v., offentlige tilskud, frivillige bidrag, sponsorater, jf. dog nr. 11, indtægter fra indsamlinger m.v. Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v. opgøres efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Omsætningen skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, opgøres omsætningen i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.

 • 11) Kommerciel omsætning: Institutionens indtægter ved salg af produkter og tjenesteydelser m.v. efter fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. Kommerciel omsætning omfatter også sponsorater, der er betinget af en ikke ubetydelig modydelse. Den kommercielle omsætning skal opgøres ud fra de samme principper som i det senest godkendte regnskab. Hvis institutionen ikke tidligere har udarbejdet et regnskab, opgøres den kommercielle omsætning i overensstemmelse med den for institutionen gældende regnskabslovgivning.

 • 12) Kommerciel omsætningsnedgang: Omsætningsnedgang beregnet i forhold til institutionens kommercielle omsætnings andel af den samlede omsætning.

 • 13) Den kommercielle andel: Den kommercielle omsætnings andel af institutionens samlede omsætning.

 • 14) Referenceperiode: Den sammenligningsperiode institutionens kommercielle omsætningsnedgang opgøres i forhold til. Referenceperioden er:

  • a) Perioden fra og med den 1. april 2019 til og med den 31. juli 2019, jf. dog litra b-e.

  • b) For institutioner, der ikke har haft kommerciel omsætning i perioden omtalt i litra a, danner perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 29. februar 2020 grundlag for opgørelsen, jf. dog litra c, d og e.

  • c) For institutioner, der ikke har haft kommerciel omsætning i hele perioden omtalt i litra a eller b, danner perioden fra stiftelsestidspunktet frem til og med den 9. marts 2020 grundlag for opgørelsen, jf. dog litra e. Opgørelsen skal dog minimum dække en hel måned.

  • d) Institutioner omfattet af en i litra a–c angiven periode, der grundet helt særlige omstændigheder, jf. § 10, stk. 1, nr. 5, litra a, ikke vurderer, at denne referenceperiode giver et retvisende sammenligningsgrundlag, kan søge om at anvende en referenceperiode, der som minimum opgøres over 4 sammenhængende måneder. Denne referenceperiode skal starte den 1. april 2019 eller senere og slutte senest den 9. marts 2020.

  • e) En institution omfattet af § 6, stk. 3, nr. 2, skal anvende samme periode, hvormed den under § 6, stk. 3, nr. 2, dokumenterer, at institutionens seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder.

 • 15) Kompensationsperioden: Perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020. For institutioner, som har forbud mod at holde åbent, opdeles perioden, jf. § 9, stk. 3.

 • 16) Forbud mod at holde åbent: Institutionen er midlertidigt forpligtet til at holde sine lokaler fuldt lukket for offentligheden for at inddæmme smittespredning, jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.

 • 17) Seneste resultat:

  • a) Hvis institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt årsregnskab med balancedag den 28. februar 2019 eller senere, anvendes årets resultat i dette årsregnskab, jf. dog litra b-d.

  • b) Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter litra a, og institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt halvårsregnskab med balancedag den 31. august 2019 eller senere, anvendes denne periodes resultat i halvårsregnskabet multipliceret med to, jf. dog litra c-d.

  • c) Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter litra a eller b, og institutionen senest den 8. marts 2020 har aflagt kvartalsregnskab med balancedag den 30. november 2019 eller senere, anvendes denne periodes resultat i kvartalsregnskabet multipliceret med fire, jf. dog litra d.

  • d) Hvis institutionen ikke kan opgøre seneste resultat efter litra a-c, skal institutionen opgøre årets resultat for kalenderåret 2019. Institutionen skal opgøre årets resultat i henhold til bilag 2, skema 3 og 4 i årsregnskabsloven.

Kapitel 3 Kompensationsberettigede omkostninger
§ 5

Der ydes kompensation for den kommercielle andel af faste omkostninger, som institutionen har anvendt og afholdt i Danmark, også selvom den faktiske betaling for omkostningen ikke falder i kompensationsperioden.

Stk. 2 Det beløb, der kompenseres, afhænger af institutionens omsætningsnedgang, jf. dog stk. 3. Kompensationen vil være følgende:

 • 1) 80 pct. af den kommercielle andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.

 • 2) 50 pct. af den kommercielle andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.

 • 3) 25 pct. af den kommercielle andel af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været på 35-60 pct.

Stk. 3 Institutioner, som har forbud mod at holde åbent, kompenseres med 100 pct. af institutionens kommercielle andel af de faste omkostninger i det tidsrum, hvor forbuddet er gældende, hvis institutionen ikke har haft kommerciel omsætning i denne periode.

Stk. 4 En institution kan maksimalt opnå kompensation på 110 mio. kr. efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 5 Kompensationen for faste omkostninger kan ikke overstige den nominelle nedgang i den kommercielle omsætning fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Stk. 6 Der ydes ikke kompensation til institutioner, når de faste omkostningers andel af de kommercielle indtægters andel af de samlede indtægter er mindre end 16.666 kr. i kompensationsperioden.

Stk. 7 Der kan ikke ydes kompensation for faste omkostninger i kompensationsperioden, som institutionen med rimelighed kunne have afværget.

Stk. 8 Der ydes ikke kompensation, i det omfang den kommercielle omsætningsnedgang må anses at være forårsaget af, at institutionen uretmæssigt har undladt at henføre kommerciel omsætning til kompensationsperioden.

§ 6

Hvis institutionens seneste resultat, jf. § 4, nr. 17, er negativt, reduceres institutionens kompensation for faste omkostninger, jf. dog stk. 3. Reduktionen beregnes som en tredjedel af institutionens seneste resultat, svarende til kompensationsperiodens varighed på 4 måneder, multipliceret med institutionens procentvise kompensation for faste omkostninger, jf. § 5, stk. 2 og 3, multipliceret med institutionens kommercielle omsætnings andel af den samlede omsætning.

Stk. 2 Hvis reduktionen efter stk. 1 er mere end 50 pct. af kompensationsbeløbet, kan Slots- og Kulturstyrelsen efter en konkret vurdering af institutionens forventede negative resultat og variable omkostninger i kompensationsperioden fastholde en udbetaling på 50 pct. af kompensationsbeløbet.

Stk. 3 Kompensationen reduceres ikke, hvis:

 • 1) institutionens resultat for de 3 regnskabsår med balancedag i 2017, 2018 og 2019 samlet set er positivt, eller institutionens resultat er positivt for hvert af de 3 regnskabsår med balancedag i 2016, 2017 og 2018, og

 • 2) institutionen kan dokumentere, at det seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder.

§ 7

Der kan ikke ydes kompensation efter reglerne i denne bekendtgørelse for omkostninger til løn til institutionens ansatte.

Stk. 2 Institutioner kan få kompensation for nedskrivninger på letfordærvelige varer med mindre end 1 måned mellem produktionsdato og udløbsdato, og som ikke egner sig til nedfrysning. Kompensationen er dog betinget af, at institutionen har begrænset sit tab så vidt muligt, jf. § 5, stk. 7.

Stk. 3 Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorerklæring efter § 11, stk. 1 og 2, såfremt institutionens ansøgning udløser kompensation. Godtgørelsen vedrørende revisorerklæringen kan maksimalt udgøre 16.000 kr.

§ 8

Der ydes ikke kompensation for omkostninger, som godtgøres institutionen på anden vis, herunder ved tilskud til drift, huslejenedsættelse, forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, fondsdonationer, sponsorater m.v., eller ved anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Stk. 2 Retten til kompensation efter reglerne i denne bekendtgørelse er betinget af, at institutionen for indkomståret 2020 har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at retten til kompensation er betinget af, at institutionen ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Retten til kompensation er endvidere betinget af, at en legal ejer, der har kontrol med institutionen, f.eks. som følge af besiddelse af en ejerandel på mindst 25 pct., ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Betingelsen i 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse for det øverste danske moderselskab i en eventuel dansk sambeskatning, hvori institutionen indgår.

Stk. 3 Såfremt institutionen indirekte kontrolleres af en fysisk eller juridisk person, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, er retten til kompensation betinget af, at der ikke er blevet indsat mellemliggende selskaber i ejerskabsstrukturen mellem institutionen og den pågældende fysiske eller juridiske person med opfyldelse af betingelsen i stk. 2, som hovedformål eller et af hovedformålene.

Stk. 4 Kompensationen kan udbetales forud for afholdelse af de faste omkostninger, der ydes kompensation for.

Kapitel 4 Betingelser for at modtage kompensation
Ansøgning og dokumentation
§ 9

Ansøgning om kompensation indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest den 30. oktober 2020. Slots- og Kulturstyrelsen kan behandle en ansøgning, selvom tidsfristen i 1. pkt. er overoverskredet, hvis fristoverskridelsen skyldes, at ansøgeren ved en fejl har ansøgt kompensationsordningen under en anden bekendtgørelse.

Stk. 2 Ansøgningen skal udarbejdes i det ansøgningsskema, der er tilgængeligt på slks.dk. Ansøgningsskemaet vedlægges de oplysninger, der fremgår af §§ 10 og 11.

Stk. 3 Institutionen kan kun få kompensation udbetalt én gang. Institutioner, som har forbud mod at holde åbent, kan dog særskilt anmode om kompensation for perioden, hvor institutionen har forbud mod at holde åbent.

§ 10

Institutionens ansøgning om kompensation skal vedlægges følgende oplysninger:

 • 1) Erklæring om at offentligt tilskud til drift i det senest afsluttede regnskabsår udgjorde halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Har institutionen ikke afsluttet et regnskabsår, afgives erklæringen efter 1. pkt. på grundlag af perioden fra institutionens stiftelse til og med den 9. marts 2020.

 • 2) Den kompensationsperiode efter § 4, nr. 15, som ansøgningen vedrører.

 • 3) En begrundelse for, hvorfor den forventede kommercielle omsætningsnedgang skyldes udbruddet af Coronavirussygdom (COVID-19).

 • 4) Institutionens forventede omsætning, herunder kommercielle omsætning, i kompensationsperioden.

 • 5) Institutionens realiserede omsætning, herunder kommercielle omsætning, i referenceperioden, jf. dog litra a og b.

  • a) Hvis referenceperioden grundet særlige omstændigheder ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for institutionens forventede kommercielle omsætning for kompensationsperioden, skal institutionen begrunde, hvilke særlige omstændigheder der er årsag hertil, samt hvorfor det nødvendiggør en anden opgørelsesperiode. Institutionen skal samtidig oplyse den realiserede kommercielle omsætning for denne anden opgørelsesperiode. Den anden opgørelsesperiode skal være på 4 måneder og starte den 1. april 2019 eller senere og slutte senest den 9. marts 2020, jf. § 4, nr. 14, litra d.

  • b) For institutioner stiftet efter den 1. december 2019 danner perioden fra stiftelsestidspunktet frem til og med den 9. marts 2020 grundlag for opgørelsen, jf. § 4, nr. 14, litra c. Opgørelsen skal minimum dække en hel måned.

 • 6) Institutionens realiserede faste omkostninger for perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 29. februar 2020 samt institutionens forventede faste omkostninger for kompensationsperioden. Institutionen skal begrunde, hvis dens forventede faste omkostninger for kompensationsperioden afviger med mere end 10 pct. fra institutionens realiserede faste omkostninger for perioden fra og med den 1. november 2019 til og med den 29. februar 2020.

 • 7) Hvis institutionen er stiftet efter den 1. december 2019, skal den ud fra de realiserede faste omkostninger fra stiftelsesdatoen til og med den 9. marts 2020 angive allerede afholdte faste omkostninger samt forventede faste omkostninger i kompensationsperioden.

 • 8) Institutionens seneste resultat, jf. § 4, nr. 17, såfremt dette er negativt.

 • 9) Institutioner, der er omfattet af § 6, stk. 2, skal efter anmodning indsende institutionens forventede resultat og variable omkostninger for kompensationsperioden.

 • 10) Dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæringen, jf. § 11, stk. 1 og 2.

Stk. 2 Institutionens bestyrelse eller direktion skal på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 1 er korrekte. Erklæringen findes på slks.dk.

Stk. 3 Institutionens bestyrelse eller direktion skal i ansøgningen på tro og love erklære, at institutionen for regnskabsåret 2020 har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, jf. § 8, stk. 2, og at ejerskabsstrukturen ikke er blevet tilrettelagt med opfyldelse af betingelsen i § 8, stk. 2, jf. § 8, stk. 3, som hovedformål eller et af hovedformålene.

§ 11

Ansøgning om kompensation skal påtegnes af revisor, hvilket sker ved en erklæring med høj grad af sikkerhed udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor. Erklæringen skal bl.a. omfatte opgørelsen over institutionens realiserede faste omkostninger i de efter § 10, stk. 1, nr. 1 og 6 eller nr. 7, angivne perioder.

Stk. 2 Ved afgivelse af erklæringen efter stk. 1 finder § 7, stk. 2, i bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer anvendelse.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for revisors arbejde, jf. stk. 1 og 2.

§ 12

Er der behov for det til brug for behandlingen af en ansøgning, indhenter Slots- og Kulturstyrelsen efter det gældende regelgrundlag oplysninger fra andre offentlige myndigheder samt relevante offentlige registre m.v.

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen kan i forbindelse med kontrollen af § 8, stk. 2, og 3, vedrørende skatteforhold udbede sig den fornødne dokumentation.

Stk. 3 Ansøgninger af særlig karakter, herunder hvor der ansøges om et højt kompensationsbeløb set i forhold til ansøgerens størrelse og omsætning, og ansøgninger, hvor der vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er berettiget til den ansøgte kompensation, eksempelvis ved atypiske forhold omkring kompensationsgrundlaget, kan udtages til udvidet sagsbehandling.

Stk. 4 Institutioner, der i medfør af stk. 3 udtages til udvidet sagsbehandling, kan pålægges at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til brug for afgørelsen. Institutionen kan endvidere pålægges at fremlægge revisorerklæring om oplysningerne, udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor.

Stk. 5 Ved anmodning om oplysninger efter stk. 4 fastsættes en frist for indsendelse af oplysningerne.

Stk. 6 Der kan alene udbetales kompensation, når kompensationsgrundlaget er dokumenteret i fornødent omfang og inden for den fastsatte frist, jf. stk. 5.

Udbetaling af kompensation
§ 13

Udbetaling af kompensation vil ske direkte til institutionen, når institutionens fremsendte dokumentation, jf. §§ 10-12, er godkendt.

Stk. 2 Der udbetales kompensation på baggrund af institutionens kommercielle omsætningsnedgang fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Stk. 3 Kompensationen kan helt eller delvist nedsættes, hvis institutionen ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt, jf. § 5, stk. 7.

Stk. 4 Udbetaling af kompensation sker direkte til institutionens NemKonto.

Kapitel 5 Efterregulering og tilbagebetaling af kompensation
§ 14

Institutionen skal senest den 8. december 2020 til Slots- og Kulturstyrelsen indsende en opgørelse over institutionens faktiske omsætning og kommercielle omsætning samt institutionens faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden. Slots- og Kulturstyrelsen kan stille krav om supplerende dokumentation og kan fastsætte en frist for indsendelse af oplysningerne. Er der behov for det, indhenter Slots- og Kulturstyrelsen efter det gældende regelgrundlag oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen.

Stk. 2 Hvis institutionens seneste resultat, jf. § 4, nr. 17, er negativt, opgøres kompensationen efter § 6, stk. 1. Institutioner, der kan opnå en højere kompensation, dog maksimalt den opnåede kompensation efter § 5, stk. 2 og 3, ved at opgøre kompensationen efter en beregning, hvor I) resultat pr. dag i seneste resultat fratrukket resultat pr. dag i kompensationsperioden II) multipliceres med antallet af dage i kompensationsperioden, kan anvende dette som kompensationsgrundlag, hvis institutionen indsender resultat for kompensationsperioden inden for fristen i stk. 1.

Stk. 3 Hvis institutionens omsætning, kommercielle omsætning og faste omkostninger i kompensationsperioden, seneste resultat eller øvrige oplysninger angivet efter § 10 og § 12, stk. 2-4, afviger fra det i ansøgningen anførte, træffer Slots- og Kulturstyrelsen på grundlag af den indsendte dokumentation afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation. Efterreguleringen sker, jf. § 5, stk. 2 og 3, i opadgående eller nedgående retning, afhængigt af, om institutionens oplysninger har resulteret i, at der er udbetalt en for lav eller for høj kompensation. Hvis institutionen ved ansøgning medregnede fondsdonationer i den samlede omsætning, efterreguleres der for disse, således at fondsdonationer ikke medregnes i institutionens faktiske omsætning i hverken reference- eller kompensationsperioden.

Stk. 4 Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, hvis ikke den foreskrevne dokumentation indsendes inden for den i stk. 1, foreskrevne frist eller frist fastsat af Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med krav om supplerende dokumentation, jf. stk. 3, samt hvis dokumentationen i øvrigt vurderes utilstrækkelig. Slots- og Kulturstyrelsen kan ligeledes foretage efterregulering af den udbetalte kompensation, hvis det i forbindelse med den efterfølgende kontrol viser sig, at en institution har fået mere eller mindre i kompensation, end institutionen er berettiget til efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 5 Opstår der flere krav om tilbagebetaling af kompensation efter dette kapitel fra samme modtager, kan disse lægges sammen og kræves tilbagebetalt som ét samlet tilbagebetalingskrav. Stiftelses- og forfaldstidspunkt for det samlede tilbagebetalingskrav er sammenfaldende med datoen for Slots- og Kulturstyrelsens seneste udbetaling til NemKonto af kompensation for den kompensationsperiode, jf. § 4, nr. 15, tilbagebetalingskravet dækker over.

Stk. 6 Stk. 11 i § 14 findes ikke. Det ser ud til, at den relevante bestemmelse måske er i § 11. Såfremt efterreguleringen efter dette kapitel resulterer i et tilbagebetalingskrav, og institutionen er berettiget til revisorgodtgørelse efter § 7, stk. 3, foretager Slots- og Kulturstyrelsen modregning af revisorgodtgørelsen i det samlede tilbagebetalingskrav, jf. stk. 11.

Stk. 7 Viser resultatet af efterreguleringen efter dette kapitel, at institutionen skal tilbagebetale mindre end 200 kr. af den allerede udbetalte kompensation, vil Slots- og Kulturstyrelsen ikke træffe afgørelse om tilbagebetaling.

§ 15

Retten til kompensation bortfalder, hvis institutionen har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse eller har undladt at indsende dokumentation, jf. § 14, stk. 1.

Stk. 2 I de i stk. 1 nævnte tilfælde træffer Slots- og Kulturstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt kompensation.

Stk. 3 Retten til godtgørelse efter § 7, stk. 3, bortfalder og allerede udbetalt godtgørelse skal fuldt ud tilbagebetales, hvis institutionen endeligt dømmes for misbrug af kompensationsordningen for faste omkostninger på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Stk. 4 Slots- og Kulturstyrelsen kan i kontroløjemed indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen.

§ 16

Slots- og Kulturstyrelsen kan af institutionen, dens ledelse og den revisor, som i henhold til § 11, stk. 1 og 2, har udarbejdet en erklæring, forlange de oplysninger, som er nødvendige for at dokumentere, at kravene i denne bekendtgørelse er overholdt. Slots- og Kulturstyrelsen kan endvidere stille krav om, at de i medfør af § 14 indsendte oplysninger dokumenteres med bistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

Stk. 2 Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorbistanden efter stk. 1, dog maksimalt 16.000 kr. ekskl. moms, hvis der ikke er modtaget mere end 250.000 kr. i kompensation for den periode efterreguleringen efter § 14, stk. 1 omfatter.

Stk. 3 Retten til godtgørelse efter stk. 2 bortfalder, og allerede udbetalt godtgørelse skal fuldt ud tilbagebetales, hvis institutionen endeligt dømmes for misbrug af kompensationsordningen for faste omkostninger på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Stk. 4 Slots- og Kulturstyrelsen kan i forbindelse med den efterfølgende kontrol af § 8, stk. 2 og 3 vedrørende skatteforhold, udbede sig den fornødne dokumentation.

Kapitel 6 Klage og ikrafttræden
Klageadgang
§ 17

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages til Kulturministeriet.

Stk. 2 Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til kulturministeren.

Ikrafttræden
§ 18

Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.