14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders tilrettelæggelse af arbejdet

Bekendtgørelse nr. 734 af 17. juni 2016

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders tilrettelæggelse af arbejdet

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§1 Denne bekendtgørelse regulerer krav til revisionsvirksomhedens og revisors tilrettelæggelse af arbejdet ved udførelse af revision af årsregnskaber og eventuelle koncernregnskaber. Kravene gælder ikke for revisioner udført efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandardard, jf. årsregnskabslovens § 135, stk. 1, 2. pkt.

Kapitel 2

Udpegning af revisor og opgaveteam

§2 Er revisionsvirksomheden valgt til at udføre revision af årsregnskabet eller et eventuelt koncernregnskab, udpeger virksomheden en eller flere revisorer til at forestå revisionen. Den eller de udpegede revisorer har det endelige ansvar for revisionsopgaven.

Stk. 2 Revisionsvirksomheden skal ved udpegning af en eller flere revisorer særligt tage hensyn til revisionskvalitet, uafhængighed og kompetence.

Stk. 3 Revisionsvirksomheden skal give den eller de udpegede revisorer tilstrækkelige ressourcer samt tilknytte eventuelle andre personer, der har de nødvendige kompetencer og evner til at udføre revisionsopgaven.  1. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis en revisor er personlig valgt som revisor for en virksomhed.

§3 Revisor skal afsætte tilstrækkelig tid og ressourcer til udførelse af revisionsopgaven.

Stk. 2 Anmoder revisor eller andre personer tilknyttet revisionsopgaven eksterne eksperter om rådgivning, skal anmodningen og den modtagne rådgivning kunne dokumenteres.

Kapitel 3

Revisors ansvar

§4 Revisor skal deltage aktivt i udførelsen af revision af årsregnskaber og eventuelle koncernregnskaber.

Stk. 2 Revisor skal tage ansvar for den overordnede kvalitet af de revisioner, som revisor er udpeget til. Revisors ansvar omfatter i det mindste:

 • 1) Ledelse, tilsyn og udførelse af revisionsopgaven.

 • 2) Gennemgang af dokumentationen.

 • 3) Foretagelse af passende konsultationer i forbindelse med revisionen.

 • 4) Gennemførelse af kvalitetssikringsgennemgang for revision af årsregnskaber og eventuelle koncernregnskaber for virksomheder af interesse for offentligheden eller for andre revisionsopgaver, hvor kvalitetssikringsgennemgang er krævet efter lovgivningen, eller hvor virksomheden har fastslået, at en sådan gennemgang er krævet.

Stk. 3 Stk. 2 finder anvendelse, uanset at revisor anvender arbejde udført af andre revisorer.

Stk. 4 Outsourcing af opgaver berører ikke revisionsvirksomhedens og den underskrivende revisors ansvar og pligter efter denne bestemmelse.

Kapitel 4

Dokumentation og overvågning

§5 Revisionsvirksomheden skal føre registre over:

 • 1) Overtrædelser, der konstateres i forbindelse med revisionsvirksomhedens efterfølgende interne kontrol, af revisorlovgivningen og for virksomheder af interesse for offentligheden forordning nr. 537/2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden.

 • 2) Eventuelle konsekvenser af overtrædelser nævnt i nr. 1, herunder de tiltag, der er truffet for at afhjælpe konstaterede overtrædelser og for at ændre revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem.

 • 3) Skriftlige klager over resultatet af en udført revisionsopgave.

Stk. 2 Stk. 1, nr. 1, omfatter ikke mindre overtrædelser, som konstateres ved en efterfølgende intern eller ekstern kvalitetskontrol.

Stk. 3 Ved revision af årsregnskaber for små virksomheder finder stk. 1, nr. 1, kun anvendelse ved grove overtrædelser, herunder overtrædelse af uafhængighedsreglerne.

Stk. 4 Stk. 1, nr. 3, finder ikke anvendelse ved revision af årsregnskaber for små virksomheder. Uanset 1. pkt. skal revisor dog kunne fremvise klagerne ved intern og ekstern kvalitetskontrol.

Stk. 5 Revisionsvirksomheden skal udarbejde en årlig oversigt over de tiltag, der er truffet i medfør af stk. 1, nr. 2, inden 3 måneder efter årsregnskabets udløb. Oversigten skal udleveres internt i revisionsvirksomheden.

Kapitel 5

Stamkort og opgavearkiv

§6 Revisionsvirksomheden skal fastsætte politikker og procedurer, der sikrer, at der oprettes et stamkort for hver revisionskunde. Stamkortet skal i det mindste omfatte følgende oplysninger:

 • 1) Navn, adresse og hjemsted.

 • 2) Navn på den eller de revisorer, der er valgt til at udføre revisionsopgaven og har det endelige ansvar for afgivelse af revisionspåtegningen.

 • 3) Vederlag i et givent regnskabsår for den udførte revisionsopgave og for andre ydelser til kunden.

§7 Revisionsvirksomheden skal fastætte politikker og procedurer, der sikrer, at der oprettes et opgavearkiv for hver enkelt revisionsopgave.

Stk. 2 Opgavearkivet skal indeholde fyldestgørende dokumentation, der dokumenterer grundlaget for den afgivne revisionspåtegning, jf. revisorlovens § 19 og for virksomheder af interesse for offentligheden rapportering efter artikel 10 og 11 i forordning nr. 537/2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden.

Stk. 3 Opgavearkivet skal endvidere som minimum indeholde dokumentation for:

 • 1) Accept og fortsættelse af en revisionsopgave, jf. revisorlovens § 15 a.

 • 2) Forberedelse af revisionen, jf. artikel 6 i forordning nr. 537/2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden.

 • 3) Uregelmæssigheder, jf. artikel 7 i forordning nr. 537/2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden.

 • 4) Kvalitetssikringsgennemgang, jf. artikel 8 i forordning nr. 537/2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden.

Stk. 4 Samlingen af det endelige opgavearkiv skal afsluttes senest 60 dage efter underskrivelsen af revisionspåtegningen.

Stk. 5 Dokumentationen skal opbevares i 5 år fra tidspunktet for underskrivelsen af revisionspåtegningen.

Kapitel 6

Straffebestemmelse

§8 Overtrædelse af § 7 straffes med bøde.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§9 Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. juni 2016 og finder anvendelse for revision af årsregnskaber og eventuelle koncernregnskaber, hvis regnskabsår begynder den 17. juni 2016 eller senere, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 § 6 træder i kraft den 1. januar 2017.

profile photo
Profilside