14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 820 af 03. juli 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Den i § 14 omhandlede information skal som minimum indeholde oplysninger om

  • 1) hvilken eller hvilke indskyder- og investorgarantiordninger de dækkede aktiver er dækket af,

  • 2) dækningens omfang,

  • 3) beregning af det dækkede beløb,

  • 4) særlige indlånsformer, som er sikret særlig dækning,

  • 5) indlån, kontante midler eller andre produkter, som ikke er omfattet af ordningen,

  • 6) værdipapirer, der ikke er omfattet af ordningen, og

  • 7) hvorledes en indskyder eller investor skal forholde sig, hvis der skal ske udbetaling fra Garantiformuen.

•••

Stk. 2 Hvis et institut har tilsluttet sig Garantiformuen som supplement til den dækning, der ydes af instituttets hjemlands garantiordning, jf. § 1, stk. 1, nr. 6, skal dette oplyses. Tilsvarende gælder, hvis dækningen af indskud i de i § 1, stk. 3, nævnte filialer svarer til den dækning, der ydes af Garantiformuen, men er lavere end den dækning, der ydes i hjemlandet.

•••

Stk. 3 Hvis et institut meddeler Garantiformuen, at instituttet ønsker at udtræde af Garantiformuen, eller hvis instituttet ekskluderes fra Garantiformuen, skal hver enkelt indskyder og investor i det pågældende institut senest en måned inden udtrædelsen eller eksklusionen have skriftlig oplysning herom, samt om hvilke konsekvenser instituttets fravalg eller eksklusion har for indskyderen og investoren.

•••

Stk. 4 Den i stk. 1-3 omhandlede information skal være let forståelig, og skal som minimum affattes på dansk eller et andet sprog, som er aftalt imellem indskyderen og instituttet.

•••

Stk. 5 Den i stk. 1 og 2 omhandlede information må ikke anvendes i reklameøjemed.

•••
profile photo
Profilside