14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 35 af 17. January 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Folketingets Administrations gennemgang af forslag
Er der senest 14 dage fra tidspunktet for hovedstillerens indgivelse af forslaget modtaget accept fra mindst 3 medstillere, gennemgås forslaget af Folketingets Administration, som beslutter, om forslaget skal afvises fra offentliggørelse på hjemmesiden med henblik på indsamling af støtteerklæringer.

•••

Stk. 2 Et forslag afvises, hvis det

 • 1) vedrører en ændring af grundloven,

 • 2) klart ikke lader sig endeligt gennemføre efter sit indhold inden for den gældende grundlovs rammer,

 • 3) ikke er affattet på dansk,

 • 4) er helt usammenhængende eller uforståeligt,

 • 5) klart har karakter af en vittighed,

 • 6) ikke udgør noget konkret forslag, herunder hvis det i det væsentligste har karakter af en ren meningstilkendegivelse eller en opfordring til ikke nærmere bestemt handling vedrørende en problemstilling,

 • 7) indeholder flere forskellige forslag, der ikke har nogen tydelig indholdsmæssig sammenhæng indbyrdes,

 • 8) angår kommuners eller regioners enkelte beslutninger eller private virksomheders og organisationers enkelte dispositioner,

 • 9) angår forhold i Grønland eller på Færøerne, som henhører under selvstyre- og hjemmestyremyndighedernes kompetence,

 • 10) angår afgørelsen af en konkret sag, der er eller har været under behandling ved domstolene eller i den offentlige forvaltning,

 • 11) indeholder oplysninger om hovedstillerens, medstilleres eller andre navngivne eller på anden måde identificerbare enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold, medmindre der er tale om oplysninger, der har været bredt gengivet i offentligheden,

 • 12) udstiller navngivne eller på anden måde identificerbare enkeltpersoner, herunder offentligt ansatte, på urimelig måde,

 • 13) indeholder reklame eller andre kommercielle budskaber eller opfordring til støtte til bestemte organisationer m.v.,

 • 14) indeholder link til hjemmesider m.v.,

 • 15) indeholder oplysninger, der med rimelighed kan forventes at være undergivet fortrolighed,

 • 16) indeholder materiale, der med rimelighed kan forventes at være omfattet af andres ophavsret eller andre immaterielle rettigheder,

 • 17) indeholder injurierende eller groft stødende udsagn eller åbenlyst usande påstande,

 • 18) indeholder truende, forhånende eller nedværdigende udsagn om grupper i samfundet,

 • 19) indeholder ukvemsord eller andet helt upassende sprog,

 • 20) billiger, forherliger eller opfordrer til forbrydelse,

 • 21) af andre grunde end de nævnte klart falder uden for formålet med ordningen eller

 • 22) på anden måde end de nævnte har et indhold, hvis offentliggørelse på en hjemmeside, som drives for Folketinget, vil stride mod gældende ret eller Folketingets værdighed.

•••

Stk. 3 Hvis Folketingets Administration ved gennemgangen anser det for muligt, at et forslag ikke lader sig endeligt gennemføre efter sit indhold inden for grundlovens rammer, men dette ikke fremstår med en sådan klarhed, at forslaget skal afvises efter stk. 2, nr. 2, forsyner Folketingets Administration forslaget med en anmærkning om forholdet. Anmærkningen skal være egnet til at gøre offentligheden opmærksom på, at der består en mulighed for, at forslaget efter en nærmere vurdering af forholdet til grundloven ikke vil blive fremsat for Folketinget, selv om det måtte opnå det forudsatte antal støtteerklæringer, jf. § 15. Anmærkningen skal tydeligt adskille sig fra selve forslaget og dets begrundelse og fremstå som afsendt af Folketingets Administration.

•••

Stk. 4 Hovedstilleren og medstillerne oplyses om Folketingets Administrations beslutninger efter stk. 2 og 3.

•••
profile photo
Profilside