14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 67 af 19. januar 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Revisoreksamen
Den skriftlige og mundtlige prøve til revisoreksamen skal godtgøre kandidatens praktiske duelighed inden for de områder, som hører under statsautoriserede revisorers virkefelt, jf. revisorlovens § 1, stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 Den skriftlige prøve afholdes over to dage med hver en varighed af seks timer. Prøven kan indeholde en kombination af spørgsmål med lange svar, spørgsmål med korte svar, multiple choice samt beregninger og skal stilles inden for følgende områder:

 • 1) Faglig etik og uafhængighed, herunder revisors tiltræden og fratræden, opgaveaccept, rapportering om økonomiske forbrydelser tavshedspligt, og kvalitetsstyring.

 • 2) Revision og faglige kvalifikationer.

 • 3) Retlige krav og faglige standarder for revision og anden erklæringsafgivelse.

 • 4) Internationale revisionsstandarder.

 • 5) Generel regnskabsteori og -principper.

 • 6) Retlige krav og standarder for udarbejdelse af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber.

 • 7) Internationale regnskabsstandarder.

 • 8) Regnskabsanalyse.

 • 9) Driftsbogholderi og internt regnskab.

 • 10) Risikostyring og intern kontrol.

•••

Stk. 3 Et eller flere af følgende fagområder skal indgå i den skriftlige eksamen i det omfang, det har betydning for revision eller anden erklæringsafgivelse:

 • 1) Selskabsret og virksomhedsledelse.

 • 2) Konkursret og regler om tilsvarende bobehandlinger.

 • 3) Skatteret.

 • 4) Civilret og erhvervsret.

 • 5) Arbejdsret og lovgivning om social sikring.

 • 6) Informationsteknologi og computersystemer.

 • 7) Driftsøkonomi, nationaløkonomi og finansiering.

 • 8) Matematik og statistik.

 • 9) Grundlæggende principper for virksomheders økonomiske styring.

•••

Stk. 4 Den mundtlige prøve skal godtgøre kandidatens praktiske duelighed og dække de fagområder, der er nævnt i stk. 2. Endvidere kan de i stk. 3 nævnte fagområder indgå i prøven i det omfang, det har betydning for revision eller anden erklæringsafgivelse.

•••

Stk. 5 Tilsiger helbredsmæssige forhold eller andre særlige omstændigheder det, kan Eksamensudvalget efter begrundet ansøgning meddele en kandidat ekstra tid til den skriftlige prøve. Ansøgning skal så vidt muligt indgives til Eksamensudvalget inden tilmeldingsfristens udløb, jf. § 6, stk. 3, 1. pkt. Udvalget kan bemyndige formanden til i nærmere bestemt omfang at træffe afgørelser i sager omfattet af 1. pkt.

•••
profile photo
Profilside