Bekendtgørelse om efterlevelse af regler for tildeling af statsstøtte på skatteområdet § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 566 af 03. maj 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1356 af 16. juni 2021

Kriseramte virksomheder
§ 7

Kriseramte virksomheder som defineret i artikel 1, stk. 4, litra c, i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, er ikke berettiget til at modtage støtte i henhold til støtteordningerne i § 2, nr. 2-8, 10 og 11. Kriseramte virksomheder som defineret i punkt 16 i Europa-Kommissionens meddelelse 2014/C 200/01 (Retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020) er ikke berettiget til at modtage støtte i henhold til støtteordningen i § 2, nr. 9.

Stk. 2 Hvis Skatteforvaltningen konstaterer, at en virksomhed er kriseramt, jf. stk. 1, træffer den afgørelse om, at virksomheden ikke er berettiget til støtte iht. de relevante støtteordninger i § 2 indtil det tidspunkt, hvor de forhold der begrunder, at virksomheden er kriseramt, ikke længere foreligger. Enhver virksomhed skal på forlangende forsyne Skatteforvaltningen med de informationer, som er nødvendige for, at Skatteforvaltningen kan vurdere, om virksomheden er kriseramt.