Bekendtgørelse om efterlevelse af regler for tildeling af statsstøtte på skatteområdet § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 578 af 28. maj 2024

Kriseramte virksomheder
§ 7

Kriseramte virksomheder som defineret i artikel 1, stk. 4, litra c, i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 med senere ændringer er ikke berettiget til at modtage støtte i henhold til støtteordningerne i § 2.

Stk. 2 Hvis Skatteforvaltningen konstaterer, at en virksomhed er kriseramt, jf. stk. 1, træffer den afgørelse om, at virksomheden ikke er berettiget til støtte i henhold til de relevante støtteordninger i § 2 indtil det tidspunkt, hvor de forhold der begrunder, at virksomheden er kriseramt, ikke længere foreligger. Enhver virksomhed skal på forlangende give Skatteforvaltningen de informationer, som er nødvendige for, at Skatteforvaltningen kan vurdere, om virksomheden er kriseramt.