14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om dispensation fra parkeringskrav, når der foreligger et forpligtende aftalegrundlag

Bekendtgørelse nr. 146 af 12. februar 2015

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om dispensation fra parkeringskrav, når der foreligger et forpligtende aftalegrundlag

I medfør af § 22, stk. 6, og § 30, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010, som ændret ved lov nr. 346 af 8. april 2014, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra byggelovens bestemmelser om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund i henhold til cirkulære nr. 10 af 17. oktober 1994 om kommunale parkeringsfonde eller denne bekendtgørelse.

§2 Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation efter denne bekendtgørelse på betingelse af, at der foreligger et forpligtende grundlag om, at parkeringsarealerne i forbindelse med eller i forlængelse af byggeriets opførelse tilvejebringes på et andet areal end den ejendom, hvorpå byggeriet opføres. Det forpligtende grundlag kan omfatte og forpligte en eller flere fysiske eller juridiske personer.

Stk. 2 Parkeringsarealerne skal have en hensigtsmæssig placering i forhold til den ejendom, hvorpå parkeringspladserne skulle have været anlagt.

§3 Et forpligtende grundlag i henhold til § 2 kan være vedtagne retningslinjer for, hvor, hvornår og af hvem parkeringspladserne anlægges, en kontrakt indgået af de ejendomsejere, der forpligter sig til sammen at tilvejebringe parkeringsarealerne eller andet kontraktretligt grundlag.

§4 Det forpligtende grundlag i henhold til § 2 skal indeholde følgende oplysninger:

  • 1) Hvilke ejendomsejere der skal etablere parkeringspladserne.

  • 2) Hvilke ejendomsejere der skal afholde udgifterne til etableringen af parkeringspladserne.

  • 3) Antallet af parkeringspladser eller det samlede parkeringsareals størrelse.

  • 4) Den præcise angivelse af parkeringspladsernes beliggenhed.

  • 5) Tidspunktet for hvornår parkeringspladserne er eller forventes at være færdiganlagte og klar til ibrugtagning.

Stk. 2 Såfremt dispensationsansøgningen ikke indeholder de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, kan kommunalbestyrelsen ikke meddele dispensation efter denne bekendtgørelse.

§5 Det forpligtende grundlag skal foreligge på det tidspunkt, hvor dispensationen meddeles af kommunalbestyrelsen.

§6 Ved bedømmelse af, om parkeringsarealerne får en hensigtsmæssigt placering, skal der lægges vægt på områdets karakter og ejendommens placering. Parkeringsarealerne skal anlægges så tæt som muligt på den eller de ejendomme, hvor parkeringspladserne efter reglerne oprindeligt skulle have været anlagt.

§7 Ved kommunalbestyrelsens vurdering af om tidspunktet for, hvornår parkeringspladserne er færdiganlagte og klar til ibrugtagning, overholder § 2, skal der tages hensyn til, at parkeringspladserne kan tages i anvendelse i forbindelse med, at byggeriet tages i brug. Derudover skal kommunalbestyrelsen vægte hensynene til, at bygherren skal have mulighed for at tilvejebringe parkeringspladserne, efter at byggeriet er færdigopført, og at der kan forekomme forsinkelser i byggeriet. I det tilfælde, hvor flere bygherrer i fællesskab ønsker at etablere parkeringspladser, der skal dække parkeringsbehovet for flere ejendomme, skal der tages hensyn til, at ejendommene ikke nødvendigvis er færdigopførte på samme tid.

§8 Kommunalbestyrelsen kan benytte sig af begge dispensationsmuligheder, jf. § 1, og er således ikke forpligtet til at anvende samme dispensationsform i hver sag. Beslutningen om, hvilken dispensation, der skal gives i en konkret sag, træffes af kommunalbestyrelsen.

§9 Bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på, at vilkårene i en meddelt dispensation ikke overholdes, skal kommunalbestyrelsen søge forholdet lovliggjort, medmindre forholdet er af ganske underordnet betydning.

§10 Med bøde straffes den, der overtræder bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kap. 5 for manglende overholdelse af reglerne i § 4.

§11 Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. februar 2015.

profile photo
Profilside