Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole § 36

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om Den Danske Filmskole er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 16. oktober 2020

Bekendtgørelse nr. 1484 af 01. oktober 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 72 af 19. januar 2021 og bekendtgørelse nr. 328 af 01. marts 2021

§ 36

Skolerådet er institutionens øverste kollegiale organ.

Stk. 2 Skolerådet, der består af 1 formand og 7 medlemmer, sammensættes på følgende måde:

  • 1) Rektor, som formand.

  • 2) 3 medlemmer som repræsentanter for underviserne.

  • 3) 2 medlemmer som repræsentanter for de studerende.

  • 4) 1 medlem som repræsentant for det tekniske personale.

  • 5) 2 medlemmer som repræsentanter for det administrative personale.

Stk. 3 Repræsentanter for underviserne vælges for 1 år ad gangen af og blandt institutionens faste undervisere samt lærere med ansættelse for et undervisningsår. Repræsentanter for de studerende vælges for 1 år ad gangen af og blandt institutionens studerende. Repræsentanter for det teknisk og administrative personale vælges for 1 år ad gangen af og blandt henholdsvis det tekniske og administrative personale.

Stk. 4 Genvalg kan finde sted. For hvert medlem af skolerådet, bortset fra rektor, vælges en suppleant. Valget finder sted umiddelbart efter undervisningsårets start.

Stk. 5 I tilfælde af rektors forfald deltager rektors stedfortræder (prorektor) i skolerådets møder.

Stk. 6 Rektor fastsætter regler om valg til skolerådet.