14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om Den Danske Filmskole bygger på bekendtgørelse nr. 517 af 30. april 2019, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole

I medfør af § 12, § 15, stk. 5, og § 21, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 732 af 14. juni 2016, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2020

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Styrelse

§1 Rektor
Skolen ledes af en rektor, der har det overordnede ansvar for skolens virksomhed.

Stk. 2 Rektor er ansvarlig for den daglige ledelse af skolens administration og personale.

§2 Rektor ansættes af kulturministeren.

§3 Rektor træffer afgørelse i alle sager, som ikke ved lov, andre retsregler eller bestemmelser i denne bekendtgørelse er henlagt til andre myndigheder.

Stk. 2 Rektor kan pålægge såvel skolerådet som en eller flere af skolens undervisere at drøfte og afgive udtalelse om emner af betydning for skolen.

Stk. 3 Rektor udpeger en stedfortræder (prorektor), som varetager rektors opgaver i tilfælde af rektors forfald.

§4 Skolerådet
Skolerådet er skolens øverste kollegiale organ.

Stk. 2 Skolerådet drøfter og afgiver udtalelse til rektor om:

 • 1) studieordning og undervisningsplan,

 • 2) skolens budget,

 • 3) sager om generelle regler for undervisning, eksamen og bedømmelse og

 • 4) oprettelse og nedlæggelse af studienævn.

Stk. 3 Skolerådet kan i øvrigt drøfte alle sager, som har væsentlig betydning for skolens organisation og virksomhed.

Stk. 4 Skolerådet kan nedsætte udvalg til behandling af bestemte sager samt udpege repræsentanter fra skolen til udvalg, råd og lignende.

Stk. 5 I de tilfælde, hvor de drøftede sager endeligt skal afgøres af Kulturministeriet, forelægger rektor skolerådets vedtagne indstillinger for ministeriet.

§5 Skolerådet, der består af 1 formand og 7 medlemmer, sammensættes på følgende måde:

 • 1) Rektor, som er født formand.

 • 2) 3 medlemmer som repræsentanter for underviserne.

 • 3) 2 medlemmer som repræsentanter for de studerende.

 • 4) 1 medlem som repræsentant for det tekniske personale.

 • 5) 2 medlemmer som repræsentanter for det administrative personale.

Stk. 2 Repræsentanter for underviserne vælges for 1 år ad gangen af og blandt skolens faste undervisere samt timelærere med ansættelse for et undervisningsår. Repræsentanter for de studerende vælges for 1 år ad gangen af og blandt skolens studerende. Repræsentanter for det teknisk og administrative personale vælges for 1 år ad gangen af og blandt henholdsvis det tekniske og administrative personale.

Stk. 3 Genvalg kan finde sted. For hvert medlem af skolerådet, bortset fra rektor, vælges en suppleant. Valget finder sted umiddelbart efter undervisningsårets start.

Stk. 4 I tilfælde af rektors forfald deltager rektors stedfortræder (prorektor) i skolerådets møder.

Stk. 5 Rektor fastsætter regler om valg til skolerådet.

§6 Skolerådet afholder møde, så ofte rektor finder anledning hertil, dog mindst 4 gange årligt. Rektor skal indkalde til møde, når mindst 3 medlemmer skriftligt anmoder herom.

Stk. 2 Skolerådet er beslutningsdygtigt, når 5 af dets medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Er stemmerne lige, er rektors stemme afgørende.

Stk. 3 Skolerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§7 Studienævn
På institutionen oprettes et eller flere studienævn, herunder for at sikre de studerendes og undervisernes medbestemmelse på og medinddragelse i uddannelse og undervisning.

Stk. 2 Under hvert studienævn placeres en eller flere uddannelser. Rektor træffer beslutning om oprettelse og nedlæggelse af studienævn efter udtalelse fra skolerådet, jf. § 4, stk. 2, nr. 4.

Stk. 3 Studienævnet består af et lige stort antal pædagogisk/kunstnerisk personale med en ansættelseskontrakt på mindst 1 års varighed og fuldtidsstuderende, dog mindst 2 repræsentanter fra hver. Repræsentanterne for det pædagogiske/kunstneriske personale vælges for 2 år. Repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted. For hvert medlem vælges en suppleant.

Stk. 4 Rektor, prorektor og ledere, der er ansvarlige for planlægning af uddannelserne, kan ikke være medlemmer af et studienævn.

Stk. 5 Studienævnet vælger en formand blandt repræsentanterne for det pædagogiske/kunstneriske personale og en næstformand blandt repræsentanterne for de studerende.

Stk. 6 Studienævnet er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af nævnets medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 7 Studienævnsformanden indkalder til og leder studienævnsmøderne. Der skal indkaldes til møde, når formanden eller mindst 2 af medlemmerne anmoder herom.

Stk. 8 Studienævnet fastsætter selv sin forretningsorden inden for de retningslinjer, der er givet af rektor.

§8 Studienævnet er over for rektor ansvarligt for undervisningens faglige niveau, tilrettelæggelse og gennemførelse efter de gældende bestemmelser.

Stk. 2 Studienævnet afgiver indstilling til rektor i sager om dispensation fra de af institutionen fastsatte studieordninger.

Stk. 3 Studienævnet afgiver indstilling til skolerådet om studieordninger inden for de retningslinjer, der er givet af rektor.

Stk. 4 Studienævnet afgiver udtalelse til rektor om beskikkelse af eksterne censorer.

Kapitel 2

Uddannelse

§9 Formål
Formålet med uddannelserne ved Den Danske Filmskole er at uddanne dimittender med viden, færdigheder og kompetencer inden for film-, tv- og computerspilsproduktion. Uddannelserne er baseret på kunstnerisk og teknisk grundlag og skal kvalificere den studerende til at fungere på professionelt niveau inden for film-, tv- og computerspilsproduktion.

§10 Strukturen
Bekendtgørelsen omfatter følgende uddannelser:

§11 Gennemførelse af uddannelserne på Den Danske Filmskole giver ret til følgende betegnelse:

 • 1) Færdiguddannede på instruktøruddannelsen: instruktør DDF. Den engelsksprogede betegnelse er: Film Director.

 • 2) Færdiguddannede på fotografuddannelsen: fotograf DDF. Den engelsksprogede betegnelse er: Cinematographer.

 • 3) Færdiguddannede på tonemesteruddannelsen: tonemester DDF. Den engelsksprogede betegnelse er: Film Sound Designer.

 • 4) Færdiguddannede på klipperuddannelsen: klipper DDF. Den engelsksprogede betegnelse er: Film Editor.

 • 5) Færdiguddannede på produceruddannelsen: producer DDF. Den engelsksprogede betegnelse er: Producer.

 • 6) Færdiguddannede på animationsuddannelsen: animationsinstruktør DDF. Den engelsksprogede betegnelse er: Animation Director.

 • 7) Færdiguddannede på manuskriptuddannelsen: manuskriptforfatter DDF. Den engelsksprogede betegnelse er: Screenwriter.

 • 8) Færdiguddannede på dokumentarinstruktør-/tilrettelæggeruddannelsen: dokumentarinstruktør/ tilrettelægger DDF. Den engelsksprogede betegnelse er: Documentary Director.

Stk. 2 Den Danske Filmskole udsteder bevis for gennemført uddannelse. Beviset skal indeholde en beskrivelse af den konkrete uddannelse med redegørelse for dens faglige sammensætning.

§12 De anførte uddannelseslængder i § 10 angiver det antal studieårsværk, der skal lægges til grund ved planlægning af uddannelsen. Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år.

Stk. 2 Et årsværk for en studerende svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point).

§13 Optagelse
Der afholdes optagelsesprøve til uddannelserne. Afgørelse om optagelse træffes af Den Danske Filmskole efter en konkret bedømmelse af ansøgerens evner og færdigheder på baggrund af skriftlig ansøgning, indsendte værker, samtale og optagelsesprøve.

Stk. 2 Optagelsesprøven afholdes af et optagelsesudvalg, som består af rektor eller en stedfortræder udpeget af rektor, et antal undervisere og minimum 1 ekstern censor. Optagelsesudvalgets medlemmer skal under voteringen gøre notater om præstationen til personlig brug ved udarbejdelse af en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst 1 år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet.

Stk. 3 De eksterne censorer beskikkes af Kulturministeriet efter indstilling fra Den Danske Filmskole. En censor er kun ekstern, såfremt vedkommende ikke, eller kun kortvarigt, er ansat på Den Danske Filmskole i undervisningsåret.

Stk. 4 Ansøgere kan kun indstille sig til optagelse på en uddannelse ved samme ansøgningsopslag.

§14 Kulturministeriet fastsætter årligt optagelsestal efter drøftelse med Den Danske Filmskole.

§15 Den Danske Filmskole fastsætter inden for denne bekendtgørelses rammer nærmere regler om optagelsesprocedurer.

Stk. 2 Reglerne skal omfatte:

 • 1) adgangsgrundlag,

 • 2) optagelsestal,

 • 3) fremgangsmåde ved ansøgning og optagelse,

 • 4) bedømmelse og

 • 5) dispensations- og klageadgang.

§16 Uddannelsernes indhold
Uddannelserne på Den Danske Filmskole består af afrundede uddannelsesforløb og produktioner, som tilsammen giver grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner inden for film-, tv- og computerspilsområdet.

§17 Uddannelserne på Den Danske Filmskole skal:

 • 1) give de studerende kunstnerisk baseret viden om og erfaring med de enkelte fagområders praksis, metodik og metoder,

 • 2) sætte den studerende i stand til at forstå og reflektere over egen kunstnerisk praksis, metoder og, hvor relevant videnskabelig teori,

 • 3) sætte den studerende i stand til at kunne anvende kunstneriske og håndværksmæssige metoder, teknik og udtryksformer i forskellige professionelle sammenhænge og

 • 4) sætte den studerende i stand til selvstændigt at kunne formulere centrale kunstneriske spørgsmål i en original form, og derved udvikle et personligt sprog og kunstnerisk udtryk.

Stk. 2 Institutionen fastsætter nærmere regler om de enkelte uddannelser i studieordninger, jf. § 24, stk. 2.

§18 Uddannelser afsluttes med et afgangsprojekt svarende til 60 ECTS.

Stk. 2 Institutionen fastsætter nærmere regler om afgangsprojektet i studieordningerne, jf. § 24, stk. 2, nr. 3.

§19 Praktik
Elementer af uddannelserne kan erstattes med gennemførelse af praktik i Danmark eller i udlandet. Praktikken kan være lønnet eller ulønnet.

Stk. 2 Institutionen fastsætter nærmere regler om praktik i studieordningerne, jf. § 24, stk. 2, nr. 7.

Stk. 3 Praktikopholdet skal give den studerende et grundlag for at tilrettelægge det videre studieforløb på baggrund af kendskab til praktisk virksomhed.

Stk. 4 Den studerende kan under ulønnet praktik i Danmark og i udlandet modtage en erkendtlighed, hvis:

 • 1) den studerende ikke indgår som arbejdskraft under opholdet i en offentlig eller privat virksomhed,

 • 2) den studerende selv – eventuelt i samarbejde med uddannelsesinstitutionen – fastlægger rammerne for opholdet,

 • 3) der ikke er en instruktionsbeføjelse og dermed heller ikke et ansættelsesforhold, herunder ingen feriegodtgørelse,

 • 4) erkendtligheden ikke ydes som en på forhånd fastsat indkomst, som den pågældende i lighed med løn kan påregne at modtage,

 • 5) det er frivilligt for virksomheden, hvorvidt den vil give den pågældende en erkendtlighed, og

 • 6) beløbet ikke er højere end svarende til 3.000 kr. om måneden.

§20 Tilmelding til uddannelseselementer
Den Danske Filmskole skal fastsætte interne regler for tilmelding af studerende til uddannelseselementer, herunder om det er institutionen eller den studerende, der har ansvaret for tilmeldingen. Den Danske Filmskole kan fastsætte krav til tilmeldingen opgjort i ECTS-point. Tilmeldingskravet kan omfatte både nye elementer og ikke beståede fag fra tidligere studieår. Ud over fag fra forudgående studieår kan tilmeldingskravet fastsættes til højst 60 ECTS-point hvert studieår. Reglerne skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside.

Stk. 2 Hvis Den Danske Filmskole har fastsat et tilmeldingskrav efter stk. 1, kan den studerende frameldes et eller flere elementer, hvis den studerende er eliteidrætsudøver, eller hvis der foreligger usædvanlige forhold, herunder funktionsnedsættelse, og hvis den studerende ikke vil være i stand til at opfylde tilmeldingskravet.

Stk. 3 Hvis en studerende er frameldt et eller flere elementer i et studieår eller et semester, jf. stk. 2, vil Den Danske Filmskole kunne beslutte, at elementerne skal indgå i opgørelsen af ECTS-point efter stk. 1 i studerendes følgende studieår eller semester.

§21 Den Danske Filmskole kan fravige regler, der er fastsat i medfør af § 20, stk. 1, hvis den studerende er iværksætter, jf. stk. 2, eller formand i frivillige organisationer under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), og den studerende ikke vil være i stand til at opfylde tilmeldingskravet.

Stk. 2 For at være iværksætter skal den studerende dokumentere enten at have selvstændig virksomhed, der har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter, eller at være en del af et iværksættermiljø, f.eks. anerkendte inkubator- og iværksættermiljøer samt regionale vækstmiljøer.

Stk. 3 Den Danske Filmskole fastsætter interne regler for, hvilke studerende der er iværksættere efter stk. 2, og kan samtidig fastsætte, at perioden for fravigelse af regler fastsat i medfør af § 15, stk. 1, afgrænses tidsmæssigt for disse studerende.

Stk. 4 Regler fastsat efter stk. 1-3 skal være offentligt tilgængelige på Den Danske Filmskoles hjemmeside.

§22 Tilmelding til bedømmelse
Den Danske Filmskole skal fastsætte interne regler for placeringen af og tilmeldingen til uddannelsens ordinære evalueringer (1. evaluering) og til omevalueringer (2. og 3. forsøg).

Stk. 2 Den Danske Filmskole fastsætter, om det er institutionen eller den studerende, der har ansvaret for tilmeldingen til evalueringerne, herunder om tilmelding til et uddannelseselement samtidig er tilmelding til evaluering og omevalueringer, jf. § 20, stk. 1.

Stk. 3 Den Danske Filmskole fastsætter, om den studerende har mulighed for at foretage rettidig framelding fra en evaluering eller omevaluering, herunder eventuelle frister herfor, jf. dog stk. 5. Den studerende har brugt et evalueringsforsøg, hvis den studerende ikke foretager rettidig framelding.

Stk. 4 Den Danske Filmskole kan i reglerne, jf. stk. 1, fastsætte krav om tilmelding til evalueringerne opgjort i ECTS-point. Ud over evalueringer fra forudgående studieår kan tilmeldingskravet for evalueringer fastsættes til højst 60 ECTS-point hvert studieår.

Stk. 5 Den Danske Filmskole kan dispensere fra de fastsatte regler, jf. stk. 1-4, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Stk. 6 Den Danske Filmskole kan fravige de fastsatte regler, jf. stk. 1-4, hvis den studerende er iværksætter eller formand i en frivillig organisation under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), jf. § 21.

Stk. 7 Den Danske Filmskoles internt fastsatte regler efter stk. 1-3 skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside.

§23 Studieaktivitetskrav
Den Danske Filmskole kan fastsætte regler om, at studerende løbende eller for enkelte studieår skal bestå evalueringer opgjort i ECTS-point (studieaktivitetskrav) for at kunne fortsætte på uddannelsen. Kravet kan fastsættes til evalueringer med et samlet omfang på højst 45 ECTS-point hvert studieår. Filmskolen skal sikre, at den studerende får mulighed for 3 evalueringsforsøg i de fag eller fagelementer, som indgår i et eventuelt studieaktivitetskrav.

Stk. 2 Den Danske Filmskole kan tillige fastsætte efter stk. 1, at et studieaktivitetskrav fraviges, hvis den studerende er iværksætter eller formand i en frivillig organisation under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), jf. § 21, stk. 1.

Stk. 3 Den Danske Filmskole kan dispensere fra et studieaktivitetskrav fastsat efter stk. 1, hvis den studerende er eliteidrætsudøver, eller hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Stk. 4 Regler fastsat efter stk. 1 og 2 skal være offentligt tilgængelige på Den Danske Filmskole hjemmeside.

§24 Uddannelsernes tilrettelæggelse
Institutionen fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om uddannelsernes indhold i hver uddannelses studieordning.

Stk. 2 Studieordningerne skal indeholde bestemmelser om følgende:

 • 1) Adgangskrav og optagelsesprøver.

 • 2) Faglig profil, der beskriver

  • a) uddannelsens formål,

  • b) formålsbeskrivelse for de enkelte år,

  • c) uddannelsens mål for læringsudbytte i form af viden, færdigheder og kompetencer og

  • d) en beskrivelse af alle uddannelseselementer med angivelse af mål, indhold og omfang angivet i ECTS-point, undervisnings- og arbejdsformer og tidsmæssig placering.

 • 3) Deltagelse i produktioner, herunder afgangsprojekt.

 • 4) Samarbejdet mellem de enkelte uddannelser.

 • 5) Evalueringer, antal form og placering.

 • 6) Merit.

 • 7) Praktik.

 • 8) Orlov.

 • 9) Bortvisning og andre disciplinære foranstaltninger.

Stk. 3 Det skal fremgå af studieordningen, at institutionen kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen selv.

Stk. 4 Studieordningerne og væsentlige ændringer heri træder i kraft ved undervisningsårets begyndelse.

Stk. 5 Gældende studieordninger skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside.

§25 Bedømmelse
Der foretages en evaluering af den studerende ved afslutningen af hvert studieår. Evaluering af midtvejs- og afgangsbedømmelser skal være skriftlig, og der skal deltage minimum en ekstern censor. Den eksterne censor beskikkes af Kulturministeriet efter indstilling fra skolen. En censor betragtes kun som ekstern, såfremt vedkommende ikke, eller kun kortvarigt, er ansat på Den Danske Filmskole i undervisningsåret.

Stk. 2 Evalueringen foregår ved en samtale mellem underviseren og den studerende.

Stk. 3 Evalueringen skal indeholde en vurdering af den studerendes:

 • 1) kunstneriske og faglige udvikling,

 • 2) indsats på produktioner mv. og

 • 3) færdigheder og udtryk.

Stk. 4 Evalueringen skal indeholde konkrete råd vedrørende arten og omfanget af den studerendes indsats i det efterfølgende undervisningsforløb.

Stk. 5 Såfremt underviseren vurderer, at den studerende ikke opfylder skolens krav om kunstnerisk og faglig udvikling, skal evalueringen gives skriftligt.

Stk. 6 Skolen fastsætter nærmere regler om evalueringerne i studieordningen jf. § 24, stk. 2, nr. 5.

§26 Hvis gentagne skriftlige evalueringer viser, at den studerende ikke opfylder Den Danske Filmskoles krav til kunstnerisk og faglig udvikling, kan rektor efter samtale med den studerende træffe afgørelse om relegation.

§27 Den Danske Filmskole kan i forbindelse med evalueringer tilbyde særlige vilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til studerende med et andet modersmål end dansk og til studerende med tilsvarende vanskeligheder, når skolen vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille sådanne studerende med andre ved evalueringen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en sænkning af evalueringsniveauet.

§28 Den Danske Filmskole indbyder repræsentanter for film- og tv-branchen til at se de studerendes afgangsfilm/projekter.

§29 Bevis for gennemført uddannelse
Uddannelsesinstitutionen udsteder bevis for gennemført uddannelse. Beviset skal ud over at indeholde oplysninger om indehaverens navn, CPR-nummer (eller anden tilsvarende entydig identifikation) og den udstedende myndighed som minimum angive:

 • 1) den betegnelse, som uddannelsen giver ret til,

 • 2) de enkelte uddannelseselementer angivet i ECTS-point,

 • 3) de opnåede bedømmelser ved midtvejs- og afgangsbedømmelserne, som vedlægges beviset,

 • 4) meritoverførte uddannelseselementer angivet i ECTS-point,

 • 5) bedømmelsessproget, hvis bedømmelsen er foregået på et fremmedsprog bortset fra norsk og svensk, og

 • 6) uddannelsens betegnelse oversat til engelsk.

Stk. 2 Den færdigudannede kan forlange at få sit bevis udfærdiget på engelsk.

Stk. 3 Som bilag til beviset udsteder institutionen et engelsksproget Diploma Supplement, der i overensstemmelse med den af Europa-Kommissionen, Europarådet, UNESCO/CEPES udviklede standardmodel beskriver uddannelsernes faglige retning, indhold, niveau og sigte samt giver oplysninger om institutionen og om dennes og uddannelsens placering i det danske uddannelsessystem.

Stk. 4 Beviset må ikke indeholde oplysninger om særlige vilkår ved bedømmelsen, jf. § 27.

Stk. 5 Samlet bevis for en uddannelse, der er gennemført ved flere uddannelsesinstitutioner, udstedes af den institution, hvor den studerende sidst har studeret.

Stk. 6 Til studerende, der forlader uddannelsen uden at have gennemført den, udsteder institutionen på foranledning af den studerende dokumentation for undervisningsdeltagelse og gennemførte dele af uddannelsen angivet i ECTS-point.

§30 Har institutionen godkendt, at beståede uddannelseselementer for en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution meritoverføres, overføres bedømmelsen som bestået.

§31 Institutionen skal opbevare de oplysninger, der er nødvendige for at udstede beviser, i 30 år efter eksamens eller prøvens afslutning. Herefter skal oplysningerne afleveres til Statens Arkiver.

§32 Merit
Den studerende har pligt til at oplyse om gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, der må antages at kunne give merit. Uddannelsesinstitutionen godkender i hvert enkelt tilfælde eller ved regler i studieordningen merit på baggrund af gennemførte uddannelseselementer, der står mål med uddannelseselementer og uddannelsesdele på den uddannelse, som den studerende er optaget på. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering.

Stk. 2 For uddannelser, der ikke er opdelt i uddannelseselementer, og som kun har optag hvert andet år, kan der udelukkende gives merit for hele års uddannelse og minimum to års uddannelse svarende til 120 ECTS.

Stk. 3 For ansøgere, der optages på en uddannelse, sikrer uddannelsesinstitutionen, at der snarest muligt træffes afgørelse om merit for beståede uddannelseselementer fra alle tidligere uddannelsesforløb på samme niveau, jf. stk. 1.

§33 Den studerende har ved forhåndsgodkendelse af studieophold i Danmark eller udlandet pligt til efter endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte og beståede uddannelseselementer. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelse give samtykke til, at uddannelsesinstitutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger.

Stk. 2 Ved godkendelse efter stk. 1 anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse.

§34 Orlov
Studerende kan få orlov fra en uddannelse efter regler, der fastsættes af uddannelsesinstitutionen, jf. dog § 35.

Stk. 2 Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen inden for den pågældende uddannelse. Den studerende kan ikke deltage i bedømmelser eller prøver inden for uddannelsen i det semester eller tilsvarende, hvor den studerende har eller har haft orlov.

§35 En uddannelsesinstitution kan ikke meddele en studerende orlov, før den pågældende har gennemført første studieår på uddannelsen og har bestået de bedømmelser eller prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på første studieår, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Ansøgt orlov skal meddeles, hvis den er begrundet i barsel, adoption eller indkaldelse til værnepligtstjeneste, jf. lov om forsvarets personel.

Stk. 3 Studerende, der tegner kontrakt med forsvaret om at stille sig til rådighed med henblik på udsendelse til udlandet eller tegner kontrakt med forsvaret om udsendelse til udlandet, følger reglerne i § 13 b i lov om forsvarets personel.

Stk. 4 Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§36 Andre bestemmelser
Der er mødepligt til skolens undervisning.

Stk. 2 Udeblivelse, som ikke skyldes sygdom eller tilsvarende forhold, kan medføre en advarsel. I gentagelsestilfælde kan rektor efter samtale med den studerende træffe afgørelse om relegation.

§37 Den studerende kan ikke være indskrevet ved mere end én heltidsuddannelse ad gangen, medmindre:

 • 1) den studerende er indskrevet på fag- og uddannelseselementer med henblik på merit i anden uddannelse, eller

 • 2) den studerende er gæstestuderende.

Stk. 2 Den Danske Filmskole kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§38 Den Danske Filmskole udgiver og ajourfører en studievejledning om uddannelserne. Studievejledningen skal indeholde en bredere redegørelse for uddannelserne mv., en praktisk vejledning for de studerende og oplysning om andre forhold af betydning for de studerendes planlægning af deres uddannelse.

§39 Den Danske Filmskole kan udbyde kortere efteruddannelseskurser til imødekommelse af faglige behov inden for film- og tv-produktion.

Kapitel 3

Dispensation, klageadgang mv.

§40 Kulturministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når særlige forhold taler herfor.

§41 Kulturministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

§42 Klager over Den Danske Filmskoles afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse indgives til skolen. Skolen fastsætter nærmere regler for behandlingen af klager.

Stk. 2 Skolens afgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål om en studerendes forhold, indbringes for Kulturministeriet. Klagen indgives til Den Danske Filmskole, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist på mindst 1 uge. Filmskolen sender klagen til Kulturministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Stk. 3 Fristen for indgivelse af klager i henhold til stk. 1 og stk. 2 er på 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

§43 Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. maj 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 831 af 23. juni 2017 om Den Danske Filmskole ophæves.

profile photo
Profilside