Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole § 23

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om Den Danske Filmskole er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1327 af 23. november 2023

Tilmelding til bedømmelser
§ 23

Institutionen fastsætter regler for placeringen af og tilmeldingen til uddannelsens ordinære bedømmelser (1. bedømmelser) og til ombedømmelser (2. og 3. forsøg).

Stk. 2 Institutionen fastsætter, om det er institutionen eller den studerende, der har ansvaret for tilmeldingen til bedømmelserne, herunder om tilmelding til et uddannelseselement samtidig er tilmelding til bedømmelse og ombedømmelser, jf. § 16, stk. 1.

Stk. 3 Institutionen fastsætter, om den studerende har mulighed for at foretage rettidig framelding fra en bedømmelse eller ombedømmelse, herunder eventuelle frister herfor, jf. dog stk. 5. Den studerende har brugt et bedømmelsesforsøg, hvis den studerende ikke foretager rettidig framelding.

Stk. 4 Institutionen kan i reglerne, jf. stk. 1, fastsætte krav om tilmelding til bedømmelserne opgjort i ECTS-point. Ud over bedømmelser fra forudgående studieår kan tilmeldingskravet for bedømmelser fastsættes til højst 60 ECTS-point hvert studieår.

Stk. 5 Institutionen kan dispensere fra de fastsatte regler i stk. 1-4, hvis den studerende er iværksætter eller forperson i en frivillig organisation under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), jf. § 17. eller hvis der i øvrigt foreligger usædvanlige forhold.

Stk. 6 Institutionens internt fastsatte regler efter stk. 1-3 skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside.