Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 921 af 26. juni 2017

Beskyttelse af kundeaktiver
§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Professionel kunde eller godkendt modpart: Personer, som opfylder betingelserne i bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel bilag 1 henholdsvis bilag 2.

 • 2) Detailkunde: En kunde, der ikke er en professionel kunde eller en godkendt modpart.

 • 3) Finansielle instrumenter: Instrumenter omfattet af bilag 5 til lov om finansiel virksomhed.

 • 4) En godkendt pengemarkedsfond: Et investeringsinstitut (UCITS) eller en enhed, som er underlagt tilsyn, og som, hvis det er relevant, er meddelt tilladelse af en myndighed i henhold til den godkendende medlemsstats nationale lovgivning, og som opfylder følgende betingelser:

  • a) Dets primære investeringsmål skal være at bevare nettoværdien af instituttets aktiver enten konstant til kurs pari (ekskl. fortjeneste) eller til værdien af investorernes oprindelige kapital plus fortjeneste.

  • b) Det skal med henblik på at nå det primære investeringsmål udelukkende investere i pengemarkedsinstrumenter af høj kvalitet med en løbetid eller en resterende løbetid på højst 397 dage eller med regelmæssige tilpasninger af afkastet, der er i overensstemmelse med løbetiden og med en vægtet gennemsnitlig løbetid på 60 dage. Det kan også nå dette mål ved at investere på accessorisk grundlag i indskud i kreditinstitutter. Et pengemarkedsinstrument anses i denne forbindelse for at være af høj kvalitet, hvis værdipapirhandleren selv vurderer dette samt dokumenterer denne interne vurdering. Der bør i den interne vurdering tages hensyn til vurderinger fra et eller flere kreditvurderingsbureauer, der er registreret og under tilsyn af ESMA, hvis sådanne har fremlagt en kreditvurdering af instrumentet.

  • c) Det skal tilvejebringe likviditet via afregning samme dag eller næste dag.

 • 5) Værdipapirfinansieringstransaktion: En genkøbstransaktion, udlån af værdipapirer eller råvarer og indlån af værdipapirer eller råvarer, en buy/sell-back-forretning eller en sell/buy-back-forretning eller et margenlån.