Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 550 af 3. maj 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1259 af 9. september 2022

§ 2

Udlændingestyrelsen udsender hvert år senest den 1. maj meddelelse om det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret i det kommende år (landstallet).

Stk. 2 Landstallet fastsættes på grundlag af Udlændingestyrelsens skøn over antallet af asylansøgere og udviklingen i sagsbehandlingen, herunder anerkendelsesgraden.

Stk. 3 Meddelelsen om landstallet udsendes til kommunerne i hver region.

Stk. 4 Til brug for indgåelse af aftaler om kommunekvoter, jf. § 5, stk. 1, udsendes sammen med landstallet de fastsatte regionskvoter, jf. § 3, stk. 1, samt de i § 8 nævnte opgørelser. Efter anmodning fra en kommunalbestyrelse eller kommunerne i en region udsender Udlændingestyrelsen endvidere tilgængelige oplysninger, der kan have betydning for indgåelse af aftaler om kommunekvoter.

Stk. 5 Et fastsat landstal på 8.000 eller derunder skal ændres af Udlændingestyrelsen, hvis antallet af flygtninge, der skal boligplaceres i det pågældende kalenderår, skønnes at ville ændre sig med mere end 40 pct., jf. integrationslovens § 6, stk. 1, 2. pkt.

Stk. 6 Et fastsat landstal på over 8.000 skal ændres af Udlændingestyrelsen, hvis antallet af flygtninge, der skal boligplaceres i det pågældende kalenderår, skønnes at ville ændre sig med mere end 25 pct., jf. integrationslovens § 6, stk. 1, 3. pkt.

Stk. 7 Udlændingestyrelsen udsender det ændrede landstal til kommunerne i hver region.

Stk. 8 Samtidig med det ændrede landstal udsender Udlændingestyrelsen de ændrede regionskvoter og kommunekvoter, jf. § 3, stk. 2, og § 5, stk. 2.