Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge § 15

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 550 af 3. maj 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1259 af 9. september 2022

§ 15

En flygtning, der visiteres til en kommune i medfør af § 9, skal af den ansvarlige kommunalbestyrelse registreres i Det Centrale Personregister (CPR) som tilflyttet landet i denne kommune, jf. integrationslovens § 10, stk. 3. Dette gælder, uanset om flygtningen i en tidsbegrænset periode midlertidigt tager ophold i en anden kommune som led i aktivering. Registrering foretages med virkning senest fra den dato, hvor ansvaret for flygtningen overgår til kommunalbestyrelsen, jf. integrationslovens § 4.

Stk. 2 For flygtninge, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 8, foretages registreringen i CPR af den kommune, hvortil den pågældende flygtning er visiteret i forbindelse med flygtningens indrejse i Danmark.

Stk. 3 Foretager den ansvarlige kommunalbestyrelse ikke registrering af en flygtning efter stk. 1, registrerer Udlændingestyrelsen i Det Centrale Personregister (CPR) flygtningen som tilflyttet landet i den pågældende kommune.

Stk. 4 Registrering i medfør af stk. 1 eller 3, finder sted, uanset om flygtningen tager bopæl eller ophold i kommunen fra den i stk. 1 nævnte dato, jf. integrationslovens § 10, stk. 6.