Udlændingeloven § 8

Denne konsoliderede version af udlændingeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 226 af 08. juni 1983,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1079 af 10. august 2023,
som ændret ved lov nr. 572 af 31. maj 2010, lov nr. 601 af 14. juni 2011, lov nr. 721 af 27. april 2021, lov nr. 452 af 20. april 2022, lov nr. 893 af 21. juni 2022, lov nr. 753 af 13. juni 2023, lov nr. 1540 af 12. december 2023 og lov nr. 1575 af 12. december 2023

§ 8

Efter ansøgning gives der opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold til udlændinge, der kommer hertil som led i en aftale med De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge eller lignende international aftale, og som er omfattet af flygtningekonventionen af 28. juli 1951, jf. § 7, stk. 1.

Stk. 2 Ud over de i stk. 1 nævnte tilfælde gives der efter ansøgning opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold til udlændinge, der kommer hertil som led i en aftale som nævnt i stk. 1, og som ved en tilbagevenden til hjemlandet risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller anden umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, jf. § 7, stk. 2.

Stk. 3 Ud over de i stk. 1 og 2 nævnte tilfælde gives der efter ansøgning opholdstilladelse til udlændinge, der kommer hertil som led i en aftale som nævnt i stk. 1, og som må antages at ville opfylde grundprincipperne for at opnå opholdstilladelse efter en af udlændingelovens bestemmelser, såfremt de var indrejst i Danmark som asylansøgere.

Stk. 4 I den seneste lovbekendtgørelse på Retsinformation er der en mindre fejl i ordlyden af § 8, stk. 4, jf. § 1, nr. 1, og § 2 i lov nr. 515 af 26. maj 2014. Ved udvælgelsen af udlændinge, der meddeles opholdstilladelse efter stk. 1-3, skal der, medmindre særlige grunde taler derimod, lægges vægt på udlændingenes mulighed for at slå rod i Danmark og få glæde af opholdstilladelsen, herunder deres sproglige forudsætninger, uddannelsesforhold, arbejdserfaring, familieforhold, netværk, alder og motivation. Der skal endvidere lægges vægt på hensynet til folkesundheden, medmindre helt særlige grunde taler derimod.

Stk. 5 Opholdstilladelse efter stk. 1-3 skal, medmindre særlige grunde taler derimod, betinges af, at udlændingen medvirker til en særlig sundhedsundersøgelse og giver samtykke til, at helbredsoplysningerne videregives til Udlændingestyrelsen og til kommunalbestyrelsen for den kommune, hvortil udlændingen visiteres, samt underskriver en erklæring vedrørende vilkår for genbosætning i Danmark.

Stk. 6 Udlændinge- og integrationsministeren bestemmer antal og den overordnede fordeling af de udlændinge, der skal gives opholdstilladelse efter stk. 1-3.

Eksterne henvisninger

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge § 1, stk. 2, nr. 1 Gammelførtidspensionsloven § 2, stk. 2, nr. 2 Barnets lov § 203, stk. 1, nr. 1 Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 54b, stk. 1, nr. 1 Integrationsloven § 2, stk. 2, nr. 1 Integrationsloven § 4, stk. 3 Integrationsloven § 15d, stk. 2 Hjemrejseloven § 8, stk. 2, nr. 2 Danskuddannelsesloven § 2c, stk. 1, nr. 1 Dagtilbudsloven § 99, stk. 1, nr. 1 Boligstøtteloven § 65, stk. 1, nr. 1 Repatrieringsloven § 3, stk. 2, nr. 1 Lov om integrationsgrunduddannelse (igu) § 2, stk. 1, nr. 1 Ægteskabsloven (Æ1) § 11a, stk. 1 Ægteskabsloven (Æ1) § 11b, stk. 1 Bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten § 4, stk. 9, nr. 1 Bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten § 4, stk. 9, nr. 2 Bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten § 4, stk. 9, nr. 3 Udlændingebekendtgørelsen § 7, stk. 2, nr. 4 Bekendtgørelse om tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge § 3, stk. 2 Udlændingebekendtgørelsen § 14, stk. 1 Udlændingebekendtgørelsen § 16, stk. 1 Udlændingebekendtgørelsen § 16, stk. 24 Udlændingebekendtgørelsen § 17, stk. 2 Aktivloven § 107, stk. 1, nr. 1 Udlændingebekendtgørelsen § 18, stk. 1 Pensionsloven § 2, stk. 2, nr. 2 Serviceloven § 181, stk. 1, nr. 1 Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge § 8, stk. 4 Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge § 9, stk. 4 Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge § 15, stk. 2 Børnetilskudsloven § 5, stk. 1, nr. 1 Børnetilskudsloven § 10a, stk. 4 Børnetilskudsloven § 10b, stk. 3 Børnetilskudsloven § 10d, stk. 6 Børnetilskudsloven § 12, stk. 2