Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. juli 2024

Bekendtgørelse nr. 662 af 30. maj 2023

§ 6

En apoteksfilial er en enhed knyttet til et apotek og drevet for apotekerens regning i selvstændige eller afgrænsede lokaler med et af apotekeren ansat fagligt uddannet personale, jf. kapitel 3.

Stk. 2 Apoteksfilialer kan forhandle de samme varer som apoteker, jf. dog stk. 4.

Stk. 3 Apoteksfilialer må opsplitte lægemidler til veterinær brug efter apotekerlovens § 12, stk. 1, nr. 6, § 12 c og regler fastsat i medfør af apotekerlovens § 12, stk. 6.

Stk. 4 Apoteksfilialer må foretage fremstilling af cannabisslutprodukter, men må ikke foretage lægemiddelfremstilling.

Stk. 5 Apoteksfilialer skal tilbyde genordination efter apotekerlovens § 11 a, stk. 1.

Stk. 6 Apoteksfilialer skal tilbyde ordination af tilskud til dosisdispensering efter apotekerlovens § 11 b, stk. 1, hvis medicinbrugeren er berettiget til det.