14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Apotekerloven § 12

Lov om apoteksvirksomhed paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af apotekerloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Bevilling til at drive apotek indebærer ret til:

  • 1) Fremstilling af magistrelle lægemidler, jf. dog § 13, stk. 2-4. Apoteker, som ønsker at fremstille magistrelle lægemidler, skal give Sundhedsstyrelsen meddelelse herom.

  • 2) Udøvelse af servicevirksomhed og afholdelse af sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter, som naturligt knytter sig til et apoteks øvrige opgaver, herunder dosisdispensering af lægemidler og forhandling af dosisdispenserede lægemidler til forbrugerne samt til andre apoteker og sygehusapoteker.

  • 3) Forhandling af ikkeapoteksforbeholdte lægemidler til forbrugerne. Dette gælder dog kun lægemidler til produktionsdyr, hvis apotekeren har givet meddelelse efter § 12 a, stk. 1.

  • 4) Fremstilling og forhandling til forbrugerne af andre varer end lægemidler, som i henhold til regler fastsat af Sundhedsstyrelsen i medfør af stk. 4 er varer, som naturligt og hensigtsmæssigt knytter sig til et apoteks virksomhed.

  • 5) Modtagelse af medicinrester fra sundhedspersoner samt visse former for klinisk risikoaffald fra sundhedspersoner og forbrugere med henblik på destruktion i henhold til aftale med en kommune.

  • 6) Opsplitning af lægemidler til veterinær brug, jf. dog stk. 6 og § 12 c.

•••

Stk. 2 Medmindre der foreligger særlige grunde, skal et apotek opkræve betaling for at udføre de i stk. 1, nr. 2, nævnte opgaver. Betalingen skal mindst dække omkostningerne ved at udføre opgaven.

•••

Stk. 3 Etablering af pakkefunktion med henblik på samhandel med dosisdispenserede lægemidler til andre apoteker, jf. stk. 1, nr. 2, må kun ske med Sundhedsstyrelsens godkendelse. Bekendtgørelse om apotekers handel med visse varer

•••

Stk. 4 Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler om de af stk. 1, nr. 4, omfattede varer. Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold

•••

Stk. 5 Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler om, at særlige kategorier af de varer, der er nævnt i § 12, stk. 1, nr. 4, kan fremstilles og videresælges til andre apoteker.

•••

Stk. 6 Lægemiddelstyrelsen kan af hensyn til lægemiddelsikkerheden og den offentlige sundhed m.v. fastsætte regler om betingelserne for opsplitning af lægemidler til veterinær brug, jf. stk. 1, nr. 6, herunder regler om, at visse lægemidler til veterinær brug ikke må opsplittes, krav til provisorisk pakning og mærkning af opsplittede lægemidler samt krav til opbevaring og brug af lægemiddelrester. Bekendtgørelse om dyrlægers og apotekers opsplitning og udlevering af lægemidler til veterinær brug, og apotekers registrering til ordningen m.v. Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler

•••
profile photo
Profilside