Anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2022

§ 9

Der skal gøres notat om kriminalforsorgsområdets indstilling til spørgsmålet om overførsel. Hvis kriminalforsorgsområdet finder, at overførsel ikke skal ske, skal notatet indeholde en begrundelse herfor samt oplysning om, at den indsatte er orienteret om, at kriminalforsorgsområdet ikke finder, at overførsel skal ske. Hvis afgørelsen om afslag på overførsel efter § 5 eller § 6, stk. 2, skal træffes af kriminalforsorgsområdet, skal notatet endvidere indeholde oplysning om,

  • 1) dato for hvornår afgørelsen er meddelt den indsatte, og

  • 2) at den indsatte er vejledt om muligheden for at klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen i de tilfælde, hvor dette fremgår af § 28, stk. 1, nr. 5 og 6, og om fristen for at indgive klage, jf. § 28, stk. 3.

Stk. 2 Hvis kriminalforsorgsområdet finder, at overførsel skal ske, og afgørelsen efter § 6, stk. 1 eller 3, skal træffes af Direktoratet for Kriminalforsorgen, orienteres den indsatte herom, inden sagen sendes til direktoratet.

Stk. 3 Hvis kriminalforsorgsområdet finder, at overførsel ikke skal ske, og afgørelsen om overførsel efter § 6, stk. 1, skal træffes af Direktoratet for Kriminalforsorgen, orienteres den indsatte herom. Samtidig spørges den indsatte, om sagen ønskes forelagt for direktoratet. Hvis den indsatte ønsker det, forelægges sagen for direktoratet. Inden spørgsmålet om overførsel til åbent fængsel forelægges for direktoratet, skal den indsatte have lejlighed til at udtale sig, jf. § 8.