Anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2022

§ 6

Afgørelse om overførsel af indsatte, som udstår straf af fængsel på livstid eller forvaring, fra lukket til åbent fængsel efter straffuldbyrdelseslovens § 24, stk. 1, § 24 a, stk. 2, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, og § 24 a, stk. 3, jf. stk. 1, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, træffes af Direktoratet for Kriminalforsorgen efter indstilling fra kriminalforsorgsområdet. Inden der træffes afgørelse, indhentes en udtalelse fra den statsadvokat, som straffesagen henhører under, vedrørende spørgsmålet om overførsel til åbent fængsel.

Stk. 2 Selvom den indsatte er omfattet af stk. 1, træffes afgørelse om, at overførsel ikke skal ske, dog af kriminalforsorgsområdet, når spørgsmålet om overførsel til åbent fængsel efter § 7 tages op til overvejelse på kriminalforsorgsområdets initiativ, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Når betingelserne i straffuldbyrdelseslovens § 22, stk. 3, sidste led, eller § 25, stk. 2, sidste led, ikke længere er opfyldt, træffes afgørelse om overførsel af indsatte fra lukket til åbent fængsel efter straffuldbyrdelseslovens § 24, stk. 1, endvidere af Direktoratet for Kriminalforsorgen efter indstilling fra kriminalforsorgsområdet.