Anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen § 27

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2022

§ 27

Afgørelse om overførsel fra fængsel til arresthus for et bestemt tidsrum efter straffuldbyrdelseslovens § 28, stk. 2, træffes af kriminalforsorgsområdet, jf. dog stk. 3. Er der tale om overførsel til et arresthus beliggende i et andet kriminalforsorgsområde, træffes afgørelsen om overførsel efter forudgående drøftelse med vedkommende kriminalforsorgsområde. Hvis de to kriminalforsorgsområder er uenige om, hvorvidt overførsel skal ske, afgøres sagen af det kriminalforsorgsområde, som har rejst spørgsmålet om overførsel.

Stk. 2 Hvis den indsatte udstår straf af fængsel på livstid eller forvaring, skal der, forinden overførsel sker, ske underretning til Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Stk. 3 Afgørelse om overførsel fra fængsel til arresthus for et bestemt tidsrum efter straffuldbyrdelseslovens § 28, stk. 2, træffes af Direktoratet for Kriminalforsorgen efter indstilling fra kriminalforsorgsområdet, såfremt overførslen træder i stedet for en overførsel til lukket fængsel efter straffuldbyrdelseslovens § 25, stk. 2, sidste led.