Anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2022

I medfør af § 30, § 89, stk. 2, § 105, stk. 2, og § 111, stk. 3, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1333 af 9. december 2019, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Der er 1 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 9072 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

 • Procesret
 • Strafferet
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Kapitel 1 Valg af afsoningsinstitution
§ 1

Afgørelse om anbringelse i fængsel eller arresthus (valg af afsoningsinstitution) af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring, jf. straffuldbyrdelseslovens §§ 20-23, træffes af et af kriminalforsorgsområderne eller af Direktoratet for Kriminalforsorgen, som modtager underretning af politidirektøren, efter reglerne i iværksættelsesbekendtgørelsen.

§ 2

Skal en dømt udstå fængselsstraf i indtil 6 måneder (kortvarig fængselsstraf), og er der efter straffuldbyrdelseslovens § 21, stk. 2 eller stk. 3, nr. 1-3, eller § 21, stk. 4, truffet bestemmelse om, at straffen skal udstås i arresthus, anbringes den dømte som udgangspunkt i et arresthus (Københavns Fængsler) i nærheden af, hvor den pågældende har bopæl eller ophold.

Stk. 2 Er den dømte hjemmehørende på Færøerne, anbringes den pågældende som udgangspunkt i Arresthuset i Tórshavn.

§ 3

Personer, der er idømt tidsbestemt straf af fængsel i mere end 3 måneder for overtrædelse af straffelovens § 210 eller §§ 216-236, anbringes indledningsvis i visitations- og observationsafdelingen i Anstalten ved Herstedvester, medmindre

 • 1) det på baggrund af de nærmere oplysninger om kriminalitetens karakter eller andre forhold må antages, at der ikke er grundlag for anbringelse i afdelingen, eller

 • 2) den idømte straf udgør fængsel i højst 1 år, kapacitetsmæssige hensyn taler for anbringelse i anden institution og en sådan anbringelse af behandlingsmæssige grunde ikke anses for uhensigtsmæssig.

Stk. 2 Under anbringelse i anden institution efter stk. 1, nr. 2, tilbydes den indsatte visitationssamtale med en behandler fra visitations- og observationsafdelingen, medmindre en sådan samtale allerede er afholdt.

Stk. 3 Er den pågældende idømt straf af fængsel i 30 dage eller mere, dog højst 3 måneder, for de i stk. 1 nævnte lovovertrædelser, anbringes den pågældende i anden institution. Den pågældende anbringes dog indledningsvis i visitations- og observationsafdelingen, hvis Kriminalforsorgen Sjælland på grundlag af gennemgang af sagens akter undtagelsesvist finder, at der er et åbenbart behov for en målrettet behandlingsindsats.

§ 4

Hvis det må anses for ubetænkeligt, og anbringelse i halvåben afdeling anses for relevant i forhold til den dømtes behov, kan den dømte anbringes i halvåben afdeling, når betingelserne for anbringelse i lukket fængsel er til stede.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse for dømte, der er omfattet af straffuldbyrdelseslovens 22 a, stk. 1, medmindre det i medfør af straffuldbyrdelseslovens § 22 a, stk. 2, undtagelsesvist bestemmes, at straffuldbyrdelseslovens § 22 a, stk. 1, ikke skal finde anvendelse, fordi hensyn til den indsattes helbred taler herfor.

Kapitel 2 Overførsel
Overførsel af indsatte fra lukket til åbent fængsel
§ 5

Afgørelse om overførsel af indsatte, som udstår tidsbestemt fængselsstraf, fra lukket til åbent fængsel efter straffuldbyrdelseslovens § 24, stk. 1, træffes af kriminalforsorgsområdet, jf. dog § 6, stk. 3. Er der tale om overførsel til et fængsel beliggende i et andet kriminalforsorgsområde, træffes afgørelsen om overførsel efter forudgående drøftelse med vedkommende kriminalforsorgsområde.

Stk. 2 Er der uenighed mellem de to kriminalforsorgsområder, afgøres sagen af det kriminalforsorgsområde, som har rejst spørgsmålet om overførsel.

§ 6

Afgørelse om overførsel af indsatte, som udstår straf af fængsel på livstid eller forvaring, fra lukket til åbent fængsel efter straffuldbyrdelseslovens § 24, stk. 1, § 24 a, stk. 2, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, og § 24 a, stk. 3, jf. stk. 1, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, træffes af Direktoratet for Kriminalforsorgen efter indstilling fra kriminalforsorgsområdet. Inden der træffes afgørelse, indhentes en udtalelse fra den statsadvokat, som straffesagen henhører under, vedrørende spørgsmålet om overførsel til åbent fængsel.

Stk. 2 Selvom den indsatte er omfattet af stk. 1, træffes afgørelse om, at overførsel ikke skal ske, dog af kriminalforsorgsområdet, når spørgsmålet om overførsel til åbent fængsel efter § 7 tages op til overvejelse på kriminalforsorgsområdets initiativ, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Når betingelserne i straffuldbyrdelseslovens § 22, stk. 3, sidste led, eller § 25, stk. 2, sidste led, ikke længere er opfyldt, træffes afgørelse om overførsel af indsatte fra lukket til åbent fængsel efter straffuldbyrdelseslovens § 24, stk. 1, endvidere af Direktoratet for Kriminalforsorgen efter indstilling fra kriminalforsorgsområdet.

§ 7

Kriminalforsorgsområdet skal tage spørgsmålet om, hvorvidt den indsatte efter straffuldbyrdelseslovens § 24, stk. 1, § 24 a, stk. 2, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, og § 24 a, stk. 3, jf. stk. 1, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, skal overføres fra lukket til åbent fængsel, op til overvejelse, når det efter de foreliggende oplysninger må antages, at betingelserne for overførsel er til stede.

Stk. 2 Det påhviler endvidere kriminalforsorgsområdet at tage spørgsmålet, som nævnt i stk. 1, op til overvejelse, når den indsatte har gennemført 2 uledsagede udgange uden misbrug som led i et regelmæssigt udgangsforløb (weekendudgang).

Stk. 3 Endelig påhviler det kriminalforsorgsområdet at tage spørgsmålet, som nævnt i stk. 1, op til overvejelse, når den indsatte har opholdt sig i fængslet i 6 måneder, siden spørgsmålet om overførsel til åbent fængsel sidst har været overvejet. Dette gælder dog kun, når

 • 1) en indsat, som udstår straf af fængsel i under 5 år, enten har tilladelse til regelmæssig uledsaget udgang (weekendudgang) eller har udstået 1/4 af straffetiden,

 • 2) en indsat, som udstår straf af fængsel i 5 år og indtil 8 år, har tilladelse til regelmæssig uledsaget udgang (weekendudgang) eller har udstået 1/3 af straffetiden,

 • 3) en indsat, som udstår straf af fængsel i 8 år eller længere tidsbestemt fængselsstraf, enten har tilladelse til regelmæssig uledsaget udgang (weekendudgang) eller har udstået 1/2 af straffetiden, eller

 • 4) en indsat, som udstår straf af fængsel på livstid eller forvaring, har tilladelse til regelmæssig uledsaget udgang (weekendudgang).

§ 8

Når spørgsmålet om overførsel til åbent fængsel overvejes, skal den indsatte orienteres herom og have lejlighed til at udtale sig.

§ 9

Der skal gøres notat om kriminalforsorgsområdets indstilling til spørgsmålet om overførsel. Hvis kriminalforsorgsområdet finder, at overførsel ikke skal ske, skal notatet indeholde en begrundelse herfor samt oplysning om, at den indsatte er orienteret om, at kriminalforsorgsområdet ikke finder, at overførsel skal ske. Hvis afgørelsen om afslag på overførsel efter § 5 eller § 6, stk. 2, skal træffes af kriminalforsorgsområdet, skal notatet endvidere indeholde oplysning om,

 • 1) dato for hvornår afgørelsen er meddelt den indsatte, og

 • 2) at den indsatte er vejledt om muligheden for at klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen i de tilfælde, hvor dette fremgår af § 28, stk. 1, nr. 5 og 6, og om fristen for at indgive klage, jf. § 28, stk. 3.

Stk. 2 Hvis kriminalforsorgsområdet finder, at overførsel skal ske, og afgørelsen efter § 6, stk. 1 eller 3, skal træffes af Direktoratet for Kriminalforsorgen, orienteres den indsatte herom, inden sagen sendes til direktoratet.

Stk. 3 Hvis kriminalforsorgsområdet finder, at overførsel ikke skal ske, og afgørelsen om overførsel efter § 6, stk. 1, skal træffes af Direktoratet for Kriminalforsorgen, orienteres den indsatte herom. Samtidig spørges den indsatte, om sagen ønskes forelagt for direktoratet. Hvis den indsatte ønsker det, forelægges sagen for direktoratet. Inden spørgsmålet om overførsel til åbent fængsel forelægges for direktoratet, skal den indsatte have lejlighed til at udtale sig, jf. § 8.

Overførsel af indsatte fra lukket fængsel til halvåben afdeling
§ 10

Hvis det må anses for ubetænkeligt, og overførsel til halvåben afdeling anses for relevant i forhold til den indsattes behov, kan den indsatte overføres fra lukket fængsel til halvåben afdeling, når betingelserne for overførsel til åbent fængsel ikke er til stede.

Stk. 2 §§ 5-6 finder tilsvarende anvendelse ved overførsel til halvåben afdeling efter stk. 1.

Stk. 3 Stk. 1 finder ikke anvendelse for indsatte, der er omfattet af straffuldbyrdelseslovens § 24 a, stk. 1, medmindre det i medfør af straffuldbyrdelseslovens § 24 a, stk. 3, undtagelsesvist bestemmes, at straffuldbyrdelseslovens § 24 a, stk. 1, ikke skal finde anvendelse, fordi hensyn til den indsattes helbred taler herfor.

Overførsel af indsatte fra åbent til lukket fængsel
§ 11

Afgørelse om overførsel af indsatte fra åbent til lukket fængsel efter straffuldbyrdelseslovens § 25 træffes af kriminalforsorgsområdet, jf. dog stk. 3. Er der tale om overførsel til et fængsel beliggende i et andet kriminalforsorgsområde, træffes afgørelsen om overførsel efter forudgående drøftelse med vedkommende kriminalforsorgsområde. Er der uenighed mellem de to kriminalforsorgsområder, afgøres sagen af det kriminalforsorgsområde, som har rejst spørgsmålet om overførsel.

Stk. 2 Inden overførsel finder sted, skal der ske underretning til Direktoratet for Kriminalforsorgen, hvis

 • 1) den indsatte opholder sig i åbent fængsel i henhold til en afgørelse truffet af Direktoratet for Kriminalforsorgen i henhold til § 6, stk. 1, eller

 • 2) den indsatte udstår straf af fængsel på livstid eller forvaring og ved afgørelsen om valg af afsoningsinstitution er anbragt i åbent fængsel.

Stk. 3 Afgørelse om overførsel af indsatte fra åbent til lukket fængsel efter straffuldbyrdelseslovens § 25, stk. 2, sidste led, træffes af Direktoratet for Kriminalforsorgen efter indstilling fra kriminalforsorgsområdet.

§ 12

Afgørelse om midlertidig overførsel til arresthus eller lukket fængsel efter straffuldbyrdelseslovens § 25, stk. 5, træffes af kriminalforsorgsområdet, jf. dog stk. 3. Er der tale om overførsel til en institution beliggende i et andet kriminalforsorgsområde, træffes afgørelsen om overførsel efter forudgående drøftelse med vedkommende kriminalforsorgsområde.

Stk. 2 Hvis de to kriminalforsorgsområder er uenige om, hvorvidt overførsel skal ske, afgøres sagen af det kriminalforsorgsområde, som har rejst spørgsmålet om overførsel.

Stk. 3 Er der tale om en afgørelse om midlertidig overførsel til arresthus eller lukket fængsel efter straffuldbyrdelseslovens § 25, stk. 5, jf. § 25, stk. 2, sidste led, træffes afgørelsen af Direktoratet for Kriminalforsorgen efter indstilling fra kriminalforsorgsområdet.

§ 13

Inden kriminalforsorgsområdet træffer afgørelse om overførsel fra åbent til lukket fængsel efter straffuldbyrdelseslovens § 25, stk. 1-2, 1. led, og stk. 3-4, skal den indsatte gøres bekendt med adgangen til at lade sig bistå og have lejlighed til at udtale sig.

Stk. 2 Afgørelsen træffes på grundlag af de foreliggende oplysninger. Kriminalforsorgsområdet afgør, om det af hensyn til klarlæggelse af sagens omstændigheder er påkrævet at indhente yderligere oplysninger eller foretage afhøring af personale eller indsatte. Foretages der afhøringer, skal den afhørte have lejlighed til at godkende referatet af sin forklaring, og det skal fremgå af referatet af afhøringen, om godkendelse er sket.

Stk. 3 Afhøringer skal overværes af en af kriminalforsorgsområdets ansatte.

Stk. 4 Der skal gøres notat om den trufne afgørelse. Notatet skal indeholde en begrundelse for afgørelsen. Begrundelsen skal indeholde en henvisning til de retsregler, afgørelsen er truffet efter, og angive hvilke hovedhensyn, der har været bestemmende for skønnet, ligesom de faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen, skal fremgå. Notatet skal endvidere indeholde oplysning om,

Overførsel af indsatte fra åbent fængsel til halvåben afdeling
§ 14

Hvis det må anses for ubetænkeligt, og overførsel til halvåben afdeling anses for relevant i forhold til den indsattes behov, kan den indsatte overføres fra åbent fængsel til halvåben afdeling, når betingelserne for overførsel til lukket fængsel er til stede.

Stk. 2 § 11 og § 13 finder tilsvarende anvendelse ved overførsel til halvåben afdeling efter stk. 1.

Overførsel af indsatte mellem ensartede afsoningsinstitutioner
§ 15

Afgørelse om overførsel af indsatte mellem åbne fængsler indbyrdes, lukkede fængsler indbyrdes eller mellem arresthuse efter straffuldbyrdelseslovens § 26 og afgørelse om overførsel af indsatte mellem halvåbne afdelinger indbyrdes træffes af kriminalforsorgsområdet, jf. dog stk. 4. Er der tale om overførsel til en institution beliggende i et andet kriminalforsorgsområde, træffes afgørelsen om overførsel efter forudgående drøftelse med vedkommende kriminalforsorgsområde.

Stk. 2 Hvis den indsatte udstår straf af fængsel på livstid eller forvaring, skal der, inden overførsel finder sted, ske underretning til Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Stk. 3 Hvis de to kriminalforsorgsområder er uenige om, hvorvidt overførsel skal ske, afgøres sagen af det kriminalforsorgsområde, som har rejst spørgsmålet om overførsel.

Stk. 4 Afgørelse om overførsel af indsatte mellem åbne fængsler indbyrdes, lukkede fængsler indbyrdes eller mellem arresthuse efter straffuldbyrdelseslovens § 26, stk. 1, nr. 4, sidste led, og afgørelse om overførsel af indsatte mellem halvåbne afdelinger indbyrdes træffes af Direktoratet for Kriminalforsorgen efter indstilling fra kriminalforsorgsområdet.

§ 16

Ved behandlingen af sager om overførsel af indsatte mellem ensartede institutioner efter straffuldbyrdelseslovens § 26, stk. 1, nr. 2-4, 1. led, 6, 8, og stk. 2, finder § 13, stk. 1-3, og stk. 4, nr. 1 og 2, tilsvarende anvendelse.

Overførsel af indsatte fra arresthus til fængsel
§ 17

Afgørelse om overførsel af indsatte, som udstår tidsbestemt fængselsstraf, fra arresthus til fængsel efter straffuldbyrdelseslovens § 27, træffes af kriminalforsorgsområdet, jf. dog § 18, stk. 3. Er der tale om overførsel til en institution beliggende i et andet kriminalforsorgsområde, træffes afgørelsen om overførsel efter forudgående drøftelse med vedkommende kriminalforsorgsområde. Hvis kriminalforsorgsområderne er uenige om, hvorvidt overførsel skal ske, afgøres sagen af det kriminalforsorgsområde, som har rejst spørgsmålet om overførsel.

§ 18

Afgørelse om overførsel af indsatte, som udstår straf af fængsel på livstid eller forvaring, fra arresthus til fængsel efter straffuldbyrdelseslovens § 27, træffes af Direktoratet for Kriminalforsorgen efter indstilling fra kriminalforsorgsområdet. Inden der træffes afgørelse, indhentes en udtalelse fra den statsadvokat, som straffesagen henhører under, vedrørende spørgsmålet om overførsel til åbent fængsel.

Stk. 2 Selvom den indsatte er omfattet af stk. 1, træffes afgørelse om, at overførsel ikke skal ske, dog af kriminalforsorgsområdet, når spørgsmålet om overførsel til fængsel efter § 19 tages op til overvejelse på kriminalforsorgsområdets initiativ, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Afgørelse om overførsel af indsatte fra arresthus til fængsel efter straffuldbyrdelseslovens § 27, stk. 2, nr. 2, sidste led, træffes endvidere af Direktoratet for Kriminalforsorgen efter indstilling fra kriminalforsorgsområdet.

§ 19

Hvis den indsatte ved afgørelsen om valg af afsoningsinstitution er anbragt i arresthus efter straffuldbyrdelseslovens § 21, stk. 3, nr. 1-3, eller den indsatte er overført fra fængsel til arresthus efter straffuldbyrdelseslovens § 28, stk. 1, nr. 1-3, påhviler det kriminalforsorgsområdet at tage spørgsmålet om, hvorvidt den indsatte efter straffuldbyrdelseslovens § 27, stk. 1, skal overføres fra arresthus til fængsel, op til overvejelse, når det efter de foreliggende oplysninger må antages, at betingelserne for overførsel er til stede.

Stk. 2 Det påhviler endvidere kriminalforsorgsområdet at tage spørgsmålet, som nævnt i stk. 1, op til overvejelse, når den indsatte har gennemført 2 uledsagede udgange uden misbrug som led i et regelmæssigt udgangsforløb (weekendudgang).

Stk. 3 Endelig påhviler det kriminalforsorgsområdet at tage spørgsmålet, som nævnt i stk. 1, op til overvejelse, når den indsatte har opholdt sig i arresthuset i 6 måneder, siden spørgsmålet om overførsel til fængsel sidst har været overvejet. Dette gælder dog kun, når

 • 1) en indsat, som udstår straf af fængsel i under 5 år, enten har tilladelse til regelmæssig uledsaget udgang (weekendudgang) eller har udstået 1/4 af straffetiden,

 • 2) en indsat, som udstår straf af fængsel i 5 år og indtil 8 år, har tilladelse til regelmæssig uledsaget udgang (weekendudgang) eller har udstået 1/3 af straffetiden,

 • 3) en indsat, som udstår straf af fængsel i 8 år eller længere tidsbestemt fængselsstraf, enten har tilladelse til regelmæssig uledsaget udgang (weekendudgang) eller har udstået 1/2 af straffetiden, eller

 • 4) en indsat, som udstår straf af fængsel på livstid eller forvaring, har tilladelse til regelmæssig uledsaget udgang (weekendudgang).

§ 20

Når spørgsmålet om overførsel til fængsel tages op til overvejelse, skal den indsatte orienteres herom og have lejlighed til at udtale sig.

§ 21

Der skal gøres notat om kriminalforsorgsområdets indstilling til spørgsmålet om overførsel. Hvis kriminalforsorgsområdet finder, at overførsel ikke skal ske, skal notatet indeholde en begrundelse herfor. Hvis afgørelsen om afslag på overførsel efter § 17 eller § 18, stk. 2, skal træffes af kriminalforsorgsområdet, skal notatet endvidere indeholde oplysning om,

 • 1) dato for hvornår afgørelsen er meddelt den indsatte, og

 • 2) at den indsatte er vejledt om muligheden for at klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen i de tilfælde, hvor dette fremgår af § 28, stk. 1, nr. 7-8, og om fristen for at indgive klage, jf. § 28, stk. 3.

Stk. 2 Hvis kriminalforsorgsområdet finder, at overførsel skal ske, og afgørelsen efter § 18, stk. 1 eller stk. 3, skal træffes af Direktoratet for Kriminalforsorgen, orienteres den indsatte herom, inden sagen sendes til direktoratet.

Stk. 3 Hvis kriminalforsorgsområdet finder, at overførsel ikke skal ske, og afgørelsen efter § 18, stk. 1, skal træffes af Direktoratet for Kriminalforsorgen, orienteres den indsatte herom. Samtidig spørges den indsatte, om sagen ønskes forelagt for direktoratet. Hvis den indsatte ønsker det, forelægges sagen for direktoratet. Inden spørgsmålet om overførsel til fængsel forelægges for direktoratet, skal den indsatte have lejlighed til at udtale sig, jf. § 20.

§ 22

Ved behandlingen af sager om overførsel fra arresthus til fængsel efter straffuldbyrdelseslovens § 27, stk. 2, nr. 2, 1. led og 3, finder § 13, stk. 1-3, og stk. 4, nr. 1 og 2, tilsvarende anvendelse.

Overførsel af indsatte fra arresthus til halvåben afdeling
§ 23

Hvis det må anses for ubetænkeligt, og overførsel til halvåben afdeling anses for relevant i forhold til den indsattes behov, kan den indsatte overføres fra arresthus til halvåben afdeling, når betingelserne for overførsel til lukket fængsel er til stede.

Stk. 2 §§ 17-18 finder tilsvarende anvendelse ved overførsel til halvåben afdeling efter stk. 1.

Stk. 3 Stk. 1 finder ikke anvendelse for indsatte, der er omfattet af straffuldbyrdelseslovens § 24 a, stk. 1, medmindre det i medfør af straffuldbyrdelseslovens § 24 a, stk. 3, undtagelsesvist bestemmes, at straffuldbyrdelseslovens § 24 a, stk. 1, ikke skal finde anvendelse, fordi hensyn til den indsattes helbred taler herfor.

Overførsel af indsatte fra fængsel til arresthus
§ 24

Afgørelse om overførsel af indsatte, som udstår tidsbestemt fængselsstraf, fra fængsel til arresthus efter straffuldbyrdelseslovens § 28, træffes af kriminalforsorgsområdet, jf. dog § 25, stk. 2. Er der tale om overførsel til en institution beliggende i et andet kriminalforsorgsområde, træffes afgørelsen om overførsel efter forudgående drøftelse med vedkommende kriminalforsorgsområde.

Stk. 2 Hvis de to kriminalforsorgsområder er uenige om, hvorvidt overførsel skal ske, afgøres sagen af det kriminalforsorgsområde, som har rejst spørgsmålet om overførsel.

§ 25

Afgørelse om overførsel af indsatte, som udstår straf af fængsel på livstid eller forvaring, fra fængsel til arresthus efter straffuldbyrdelseslovens § 28, stk. 1 og 3, træffes af Direktoratet for Kriminalforsorgen efter kriminalforsorgsområdets indstilling til direktoratet.

Stk. 2 Afgørelse om overførsel af indsatte fra fængsel til arresthus efter straffuldbyrdelseslovens § 28, stk. 1, nr. 1, sidste led, træffes endvidere af Direktoratet for Kriminalforsorgen efter indstilling fra kriminalforsorgsområdet.

§ 26

Ved behandlingen af sager om overførsel fra fængsel til arresthus efter straffuldbyrdelseslovens § 28, stk. 1, nr. 1, 1. led og 2-4, og stk. 2, finder § 13, stk. 1-3, og stk. 4, nr. 1 og 2, tilsvarende anvendelse. Det i § 13, stk. 4, nævnte notat skal endvidere indeholde oplysning om, at den indsatte er vejledt om muligheden for at klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen, jf. § 28, stk. 1, nr. 4, og om fristen for at indgive klage, jf. § 28, stk. 3.

§ 27

Afgørelse om overførsel fra fængsel til arresthus for et bestemt tidsrum efter straffuldbyrdelseslovens § 28, stk. 2, træffes af kriminalforsorgsområdet, jf. dog stk. 3. Er der tale om overførsel til et arresthus beliggende i et andet kriminalforsorgsområde, træffes afgørelsen om overførsel efter forudgående drøftelse med vedkommende kriminalforsorgsområde. Hvis de to kriminalforsorgsområder er uenige om, hvorvidt overførsel skal ske, afgøres sagen af det kriminalforsorgsområde, som har rejst spørgsmålet om overførsel.

Stk. 2 Hvis den indsatte udstår straf af fængsel på livstid eller forvaring, skal der, forinden overførsel sker, ske underretning til Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Stk. 3 Afgørelse om overførsel fra fængsel til arresthus for et bestemt tidsrum efter straffuldbyrdelseslovens § 28, stk. 2, træffes af Direktoratet for Kriminalforsorgen efter indstilling fra kriminalforsorgsområdet, såfremt overførslen træder i stedet for en overførsel til lukket fængsel efter straffuldbyrdelseslovens § 25, stk. 2, sidste led.

Kapitel 3 Administrative klageregler og ikrafttræden m.v.
§ 28

Følgende afgørelser truffet af kriminalforsorgsområdet kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen:

Stk. 2 En fornyet afgørelse om afslag på overførsel i de i stk. 1, nr. 5-8, nævnte tilfælde kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen, når der er forløbet 6 måneder, siden der blev truffet afgørelse om spørgsmålet.

Stk. 3 Klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen skal iværksættes inden to måneder efter, at afgørelsen er meddelt den dømte. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan i særlige tilfælde se bort fra denne frist.

Stk. 4 En klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen har ikke opsættende virkning, medmindre kriminalforsorgsområdet eller direktoratet træffer bestemmelse herom.

§ 29

Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. februar 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 176 af 26. februar 2016 om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen), ophæves.