14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Befordringsrabatloven (ungdomsuddannelser) Kapitel 2

Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. kapitel 2

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 345 af 21. marts 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Befordringsrabatloven (ungdomsuddannelser)

Kapitel 2
1
Forarbejder

Uddannelsessøgende og deltagere, der har ret til rabat

§2 Uddannelsessøgende og deltagere har efter ansøgning ret til rabat ved køb af personlige periodekort daglig til befordring med bus, tog og metro i den offentlige servicetrafik, når de gennemgår uddannelse eller deltager i undervisningsforløb i medfør af

 • 1) lov om de gymnasiale uddannelser,

 • 2) lov om erhvervsuddannelser,

 • 3) lov om kommunal indsats for unge under 25 år i forhold til deltagelse i afsøgningsforløb,

 • 4) lov om forberedende grunduddannelse,

 • 5) lov om fodterapeuter,

 • 6) lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen ((avu-loven) eller

 • 7) lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.

Stk. 2 Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at andre end de uddannelsessøgende og deltagere, der er nævnt i stk. 1, har ret til rabat.

Stk. 3 Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at anden persontrafik samt anden offentlig servicetrafik og befordring til og fra udlandet er omfattet af stk. 1.

Stk. 4 Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om, hvornår der er tale om daglig befordring, jf. stk. 1.

§3 Det er en betingelse for at få rabat, at uddannelse og undervisningsforløb efter § 2, stk. 1, er tilrettelagt som heltidsundervisning, jf. dog § 9, stk. 2.

Stk. 2 Retten til rabat gælder kun for måneder, hvor der efter uddannelsesstedets undervisningsplan tilbydes undervisning eller eksamen.

Stk. 3 Deltagere i afsøgningsforløb efter lov om kommunal indsats for unge under 25 år, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, eller i uddannelse efter lov om forberedende grunduddannelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, har ikke ret til rabat, hvis deltageren er aktiveret i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4 Deltagere i enkeltfagsundervisning, almen voksenuddannelse og forberedende voksenuddannelse i medfør af de i § 2 nævnte uddannelser og undervisningsforløb har ret til rabat, hvis undervisningen samlet er tilrettelagt som heltidsundervisning på mindst 23 timer ugentligt over en sammenhængende periode af mindst 3 måneders varighed, eller hvis uddannelsen er berettigende til støtte efter lov om statens uddannelsesstøtte og de i medfør heraf udstedte regler, jf. dog § 9, stk. 2.

§4 Det er en betingelse for at få rabat, at den uddannelsessøgende og deltageren

 • 1) ikke samtidig er indskrevet som studerende ved en videregående uddannelsesinstitution,

 • 2) ikke samtidig kan få befordringsgodtgørelse el.lign. i henhold til andre regler,

 • 3) ikke modtager løn fra praktik- eller oplæringsvirksomheden i skoleperioden,

 • 4) ikke er i lønnet praktik eller oplæring og

 • 5) er studieaktiv.

Stk. 2 Uddannelsesstedet træffer afgørelse om, hvorvidt den uddannelsessøgende eller deltageren er studieaktiv.

Stk. 3 Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne i stk. 1.

§5 Ministeriet eller anden statslig myndighed træffer afgørelse om, hvilke uddannelsessøgende og deltagere der har ret til rabat, og sender meddelelse herom til de pågældende. Afgørelse om befordringsrabat træffes på baggrund af oplysninger fra uddannelsesstedet.

profile photo
Profilside