Bøger, som nævner Barselsudligningsloven § 4

Ligestillingslovene bind 2 (8. udg.)
Forfattere: Christina D. Tvarnø, Ruth Nielsen, Agnete L. Andersen og Kirsten Precht
Udgivelsesdato: 30. aug 2023
DJØF Forlag

Bemærk, at § 4 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 4, om det har en betydning.

§ 4

- Side 707 -

Det fremgår af den gældende bestemmelse i barselsudligningslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., at alle arbejdsgivere indbetaler et bidrag til barselsudligningsordningen pr. ansat arbejdstager. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at arbejdsgivere fritages for at betale bidrag for særlige arbejdstagergrupper.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 708 -

...barselsudligningslovens § 4, stk. 2, udgør bidraget et årligt kronebeløb pr. fuldtidsansat. Beløbet reguleres trinvis i forhold til den tid, arbejdstageren er ansat pr. uge. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension bidraget, således at det modsvarer de faktiske omkostninger i ordningen.

Læs på Jurabibliotek§ 7 a

- Side 728 -

...Bidraget opkræves kvartalsvis på grundlag af det samlede ATP-bidrag, som arbejdsgiver har indbetalt i en forudgående 3-månedersperiode. Anvendelsen af indbetalte ATP-bidrag som beregningsgrundlag medfører en lempelse af arbejdsgiverens administrative byrder, da der foreligger et effektivt beregningsgrundlag, som ikke kræver yderligere indberetninger.

Læs på Jurabibliotek