14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. § 18

Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 609 af 28. maj 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 En institutions afgørelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven kan påklages til undervisningsministeren eller uddannelses- og forskningsministeren, jf. dog § 13, stk. 1.

•••

Stk. 2 Undervisningsministeren eller uddannelses- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til at klage efter stk. 1 og kan herunder bestemme, at afgørelser ikke skal kunne indbringes for vedkommende minister, samt at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter. Eksamensbekendtgørelsen Karakterskalabekendtgørelsen

•••

Stk. 3 Har undervisningsministeren eller uddannelses- og forskningsministeren bemyndiget en styrelse under Undervisningsministeriet eller Uddannelses- og Forskningsministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan den pågældende minister fastsætte regler om fremgangsmåden ved og adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om, at afgørelser ikke kan indbringes for ministeren.

•••
profile photo
Profilside