Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. § 18

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lov nr. 508 af 30. juni 1993,
jf. lovbekendtgørelse nr. 117 af 31. januar 2024

§ 18

En institutions afgørelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven kan påklages til børne- og undervisningsministeren eller uddannelses- og forskningsministeren, jf. dog § 13, stk. 1.

Stk. 2 Børne- og undervisningsministeren eller uddannelses- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til at klage efter stk. 1 og kan herunder bestemme, at afgørelser ikke skal kunne indbringes for vedkommende minister, samt at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter. Eksamensbekendtgørelsen Karakterskalabekendtgørelsen Bekendtgørelse om særskilte moduler

Stk. 3 Har børne- og undervisningsministeren eller uddannelses- og forskningsministeren bemyndiget en styrelse under Børne- og Undervisningsministeriet eller Uddannelses- og Forskningsministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan den pågældende minister fastsætte regler om fremgangsmåden ved og adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om, at afgørelser ikke kan indbringes for ministeren.