Anmeldelsesbekendtgørelsen § 56

Denne konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 1244 af 29. august 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 385 af 05. april 2023

Stiftelse m.v.
§ 56

Anmeldelse af en stiftelse skal for en erhvervsdrivende fond mindst angive følgende:

 • 1) Navn og eventuelle binavne.

 • 2) Branche og eventuelle bibrancher.

 • 3) Adresse og hjemstedskommune.

 • 4) Stiftelses- og vedtægtsdato, formål og tegningsregel.

 • 5) Regnskabsår og første regnskabsperiode.

 • 6) Grundkapitalens størrelse, og hvorvidt den er indbetalt kontant eller i andre værdier.

 • 7) Ejere, ledelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter, jf. § 17.

 • 8) Revisor, jf. § 17.

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges følgende dokumenter:

 • 1) Det retlige grundlag for fondens oprettelse (testamente, gavebrev eller andet).

 • 2) Vedtægt og andre dokumenter oprettet i anledning af stiftelsen.

 • 3) Dokumentation for, at den fastsatte grundkapital er indbetalt til fonden, jf. stk. 3 og § 18, stk. 2.

 • 4) Dokumentation for, at fonden er erhvervsdrivende.

 • 5) Oplysning om, hvorvidt fonden modtager offentlige tilskud, og om fonden er underlagt andet offentligt tilsyn.

 • 6) Den seneste årsrapport, hvis der er tale om en eksisterende fond, der bliver omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde.

Stk. 3 Ved indbetaling af grundkapitalen i andre værdier end kontanter skal vurderingsberetning med eventuel åbningsbalance, jf. § 33 i lov om erhvervsdrivende fonde, eller ledelseserklæring med eventuel åbningsbalance, jf. § 34, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde, vedlægges anmeldelsen.