Anmeldelsesbekendtgørelsen § 26

Denne konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2024

Genoptagelse m.v.
§ 26

Anmeldelse af genoptagelse af et kapitalselskab, som er under tvangsopløsning, jf. selskabslovens § 232, skal mindst angive følgende:

  • 1) Ledelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter, jf. § 17.

  • 2) Revisor, jf. § 17, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning.

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges følgende dokumenter:

  • 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

  • 2) Nye daterede og ajourførte vedtægter, hvis vedtægterne er ændret i forbindelse med beslutningen om genoptagelse.

  • 3) Erklæring udarbejdet af en vurderingsmand om at kapitalen er til stede på tidspunktet for beslutningen om at genoptage selskabet, og at der ikke er ydet lån til selskabsdeltagere i strid med selskabslovens § 210, stk. 1.

  • 4) Manglende årsrapport, der skulle have været indsendt inden anmeldelsestidspunktet.

  • 5) Dokumentation for at en eventuel likvidator, som er udnævnt af skifteretten, giver samtykke til genoptagelsen.