Aktiesparekontoloven § 3

Denne konsoliderede version af aktiesparekontoloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Aktiesparekontolov

Lov nr. 1429 af 05. december 2018,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1852 af 21. september 2021,
som ændret ved lov nr. 1563 af 12. december 2023

§ 3

Følgende institutter kan tilbyde oprettelse af en aktiesparekonto:

  • 1) Et pengeinstitut, der af Finanstilsynet er meddelt tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet efter lov om finansiel virksomhed.

  • 2) Et kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for EU eller et land, som EU har indgået en aftale med på det finansielle område, udøver virksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. § 30, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

  • 3) Et kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for EU eller EØS udøver kreditinstitutvirksomhed og til enhver tid opfylder betingelserne i stk. 3, nr. 1-3.

Stk. 2 Institutter, der tilbyder oprettelse af en aktiesparekonto, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen for skatter og afgifter efter denne lov.

Stk. 3 Et kreditinstitut omfattet af stk. 1, nr. 3, skal senest 2 måneder før oprettelsen af en aktiesparekonto indgive dokumentation til told- og skatteforvaltningen for, at kreditinstituttet har en gyldig tilladelse til at drive kreditinstitutvirksomhed, samt erklære at ville påtage sig til enhver tid at opfylde følgende forpligtelser:

  • 1) At overholde bestemmelserne i denne lov.

  • 2) At foretage indberetning vedrørende aktiesparekontoen til told- og skatteforvaltningen efter de til enhver tid gældende skatteregler og tidsfrister.

  • 3) At underkaste sig told- og skatteforvaltningens kontrol.

Stk. 4 Opfylder et kreditinstitut omfattet af stk. 1, nr. 3, ikke betingelserne i stk. 3, kan told- og skatteforvaltningen efter høring af Finanstilsynet træffe afgørelse om, at kreditinstituttet ikke kan tilbyde oprettelse af en aktiesparekonto og ikke kan fortsætte eksisterende aktiesparekonti. Aktiesparekontoens ejer kan overføre sin aktiesparekonto til et andet institut, der opfylder betingelserne i stk. 1-3, inden for en frist på 30 dage efter at ejeren er blevet bekendt med, at instituttet ikke opfylder betingelserne. Overføres aktiesparekontoen ikke til et andet institut, anses aktiesparekontoen for lukket ved fristens udløb.