Ægteskabsloven (Æ1) § 22b

Denne konsoliderede version af ægteskabsloven (Æ1) er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Lov nr. 256 af 04. juni 1969, jf.
lovbekendtgørelse nr. 771 af 07. august 2019,
som ændret ved lov nr. 962 af 26. juni 2020 og lov nr. 969 af 26. juni 2020

§ 22b

Et ægteskab, der er indgået i udlandet, anerkendes, hvis ægteskabet er gyldigt i det land, hvor ægteskabet er indgået, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Et ægteskab, der er indgået i udlandet, anerkendes ikke,

  • 1) hvis parterne ikke var samtidig til stede ved vielsen,

  • 2) hvis der er bestemte grunde til at antage, at der er tale om et proformaægteskab, der blev indgået med det afgørende formål at opnå ret til ophold i Danmark, i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller i Schweiz,

  • 3) hvis en part ved vielsen ikke var fyldt 18 år, eller

  • 4) hvis anerkendelse af ægteskabet strider mod grundlæggende danske retsprincipper.

Stk. 3 Uanset stk. 2 anerkendes ægteskabet, hvis der foreligger tvingende grunde herfor og parterne stilles i en urimelig situation, hvis ægteskabet ikke anerkendes.

Stk. 4 Betingelsen i stk. 2, nr. 3, gælder ikke for EU-/EØS-borgere og disses ægtefæller.