Adoptionsloven § 25a

Denne konsoliderede version af adoptionsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om adoption

Lov nr. 279 af 07. juni 1972,
jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 07. august 2019,
som ændret ved lov nr. 227 af 15. februar 2022 og lov nr. 753 af 13. juni 2023

§ 25a

Børne- og socialministeren opretter et eller flere samråd, der efter undersøgelse foretaget af Familieretshuset afgør, om en ansøger kan godkendes som adoptant, jf. § 4 a.

Stk. 2 Samrådet kan træffe afgørelse om bortfald af en godkendelse som adoptant, hvis betingelserne for at blive godkendt som adoptant ikke længere er opfyldt, eller hvis ansøgeren i øvrigt ikke kan anses for egnet som adoptant.

Stk. 3 Samrådet består af et medlem med social uddannelse, en jurist og en læge. Det ene medlem skal være medarbejder ved Familieretshuset.

Stk. 4 Medlemmerne af samrådet og stedfortræderne for dem beskikkes af børne- og socialministeren for indtil 4 år ad gangen.

Stk. 5 Samrådets afgørelser træffes ved flertal. Børne- og socialministeren fastsætter forretningsordenen for samrådet. Bekendtgørelse om forretningsordenen for et adoptionssamråd