Bøger, som nævner AB 18 § 12

Kravene til ydelsens faktiske egenskaber

- Side 206 -

...også et generelt mangelsbegreb i køb, jf. således U 1980.922 V, hvor køberen af et 8 år gammelt parcelhus fandtes at være berettiget »til at gå ud fra, at varmtvandsforsyningen svarede til, hvad der må antages at være det almindelige i tilsvarende huse af samme alder«. Varmtvandsforsyning, men ikke f.eks. gulvvarme, er en selvfølge, sml. U 1993.72 H.

Læs på JurabibliotekOversigt

- Side 239 -

...kvalitet.288288. Jf. nedenfor i afsnit 5.2.1.Generelle klausuler om ansvarsfraskrivelse, der efter ordene synes at udelukke, at egentlige fejl anses for mangler, som f.eks. når en fast ejendom sælges »som beset«, bliver ofte enten bortfortolket som indholdsløse eller tilsidesat som ugyldige, jf. om forbrugerkøb KBL § 77, stk. 1.289289. Jf. nedenfor i afsnit 6.3.

Læs på JurabibliotekAlmindelige handelsvarer

- Side 245 -

...ejendomme, er i væsentlig grad konkret. Den kan ikke bygges alene på generelle normer for produkter af almindelig godkvalitet, sml. om entreprise U 1992.377 H og AB 18 § 12, stk. 1. Sælgerens tidligere leverancer eller køberens tilsigtede (og sælgeren bekendte) anvendelse spiller en væsentlig rolle for mangelsbedømmelsen, jf. f.eks. U 2010.3134 H.

Læs på JurabibliotekNormer, standarder og fejl ved fast ejendom

- Side 261 -

nr. 4.337337. Jf. A. Vinding Kruse : Ejendomskøb s. 140 og Munk-Hansen : Fast ejendom I s. 288.For entreprise fastslår AB 18 § 12, at entreprenørens arbejde skal være »fagmæssigt korrekt«.

Læs på JurabibliotekEnkeltregler om mangler ved køb af fast ejendom

- Side 266 -

...byggeri, pålagt erstatningsansvar over for køberen, bl.a. fordi sælgeren ikke – som tilrådet af en geotekniker – havde ladet gennemføre en komprimeringsundersøgelse. Et materialevalg, som først med en senere erhvervet indsigt eller erfaring erkendes som uheldigt (»udviklingsskade«/»byggetidens viden«), kan være en mangel ved sælgerens ydelse, der giver

Læs på JurabibliotekVærksleje, bestillingskøb og kontrakter om sagkyndig bistand

- Side 276 -

...materialer, sml. AB 18 § 12, i modsætning til arbejdsaftaler, hvor arbejdsgiveren leder og fordeler arbejdet. Ved værkslejekontrakter har entreprenøren – ligesom en sælger, men modsat en arbejdstager – som hovedregel kun krav på vederlag, hvis han præsterer sin ydelse, arbejdsresultatet, jf. f.eks. U 2013.1314/2 V om forgæves reparation af en bil.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 279 -

...gensidighedsbeføjelser) som en helhed, men i relation til ansvar for mangler skelnes der mellem ansvaret for materialer og for udførelse og for eventuel projektering. Entreprenøren hæfter normalt for mangler for materialer, han har valgt, men er ikke ansvarlig som en genussælger for mangler ved materialer, der leveres af ham, jf. nærmere AB 18 § 47.

Læs på JurabibliotekDirekte krav baseret på en egentlig transport (cession)

- Side 347 -

...i anledning af forhold, der er omfattet af et direkte mangelskrav. De anførte begrænsninger (vedrørende ansvar og deliktskrav) er direkte affødt af afgørelsen TBB 2014.531 VBA (bobledæk). Begrænsningerne finder ikke anvendelse, hvis det direkte mangelskrav skyldes et forsætligt eller groft uagtsomt forhold hos underentreprenøren eller leverandøren.

Læs på Jurabibliotek