Bøger, som nævner Virksomhedsskatteloven § 6

Erhvervsbeskatning (3. udg.)
Forfattere: Christian Skovgaard Hansen, Troels Michael Lilja, Niels Jørgen Kristensen, Henrik Nielsen, Malene Overgaard, Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Lars Kjærgård Terkilsen
Udgivelsesdato: 13. mar 2023
DJØF Forlag

6.1. Hovedreglen

- Side 211 -

Det fremgår af VSL § 6, at virksomhedens skattemæssige resultat opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler. Grundlaget er dermed i udgangspositionen ens i forhold til beskatningen efter PSL eller kapitalafkastordningen. Der er dog nogle afvigelser, som vil blive gennemgået i det følgende.

Læs på Jurabibliotek


6.2. Renteperiodisering

For det første er det et krav i henhold til VSL § 6, stk. 2, at virksomhedens renter periodiseres. Det gælder både renteindtægter og renteudgifter.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Periodiseringskravet i VSL § 6, stk. 2, omfatter alene renter. Derimod er andre finansielle indtægter og udgifter ikke omfattet heraf. Det gælder blandt andet kursgevinster og -tab, hvor en eventuel periodisering hviler på anvendelsen af lagerprincippet i kursgevinstloven.

Læs på Jurabibliotek6.3.3.2. Leasede biler

- Side 214 -

For leasede biler gælder en særregel i VSL § 6, stk. 3. Overføres en sådan bil fra virksomhedsordningen til den skattepligtige, skal der ske en opgørelse af en eventuel fordel ved at have haft bilen med i virksomhedsordningen. En eventuel fordel beregnes som forskellen mellem de fratrukne leasingydelser under virksomhedsordningen og det værditab, som...

Læs på Jurabibliotek