Bøger, som nævner Virksomhedsskatteloven § 16

Erhvervsbeskatning (3. udg.)
Forfattere: Christian Skovgaard Hansen, Troels Michael Lilja, Niels Jørgen Kristensen, Henrik Nielsen, Malene Overgaard, Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Lars Kjærgård Terkilsen
Udgivelsesdato: 13. mar 2023
DJØF Forlag

11.6.1. Omdannelse af hele virksomheden til selskab

- Side 252 -

Ved en omdannelse af virksomheden, således at alle aktiver og passiver overføres til det nystiftede selskab, fastlægger VSL § 16 de skattemæssige konsekvenser heraf.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Efter VSL § 16, stk. 1, 1. pkt., er udgangspunktet, at konto for opsparet overskud skal modregnes i den skattemæssige anskaffelsessum, som er opgjort efter reglerne i VOL § 4. Det er selve opsparingen efter fradrag af den betalte virksomhedsskat, der modregnes. Og herved bliver den betalte acontoskat endelig og kan ikke senere udbetales eller modregnes...

Læs på Jurabibliotek

(...)

...tidligere indkomstår stiller VSL § 16, stk. 2, også krav til indskudskontoens udvisende ultimo indkomståret forud for omdannelsen. Er indskudskontoen negativ, er det en betingelse for at kunne omdanne skattefrit, at der sker indbetaling, eller at saldoen på indskudskontoen på anden vis forøges. Indbetalingen skal efter VSL § 16, stk. 2, ske i perioden...

Læs på Jurabibliotek