14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vandforsyningsloven § 45

Lov om vandforsyning m.v. paragraf 45

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vandforsyningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§45 Almene vandforsyninger er forpligtet til på rimelige vilkår at overtage forsyningen af samtlige ejendomme inden for anlæggenes naturlige forsyningsområde. Miljøministeren kan pålægge ikkealmene vandforsyninger, der allerede forsyner flere ejendomme, at forsyne yderligere ejendomme inden for samme bebyggelse.

•••

Stk. 2 Uoverensstemmelser om omfanget af og vilkårene for forsyningspligten, jf. stk. 1, afgøres af miljøministeren. Bestemmelsen i § 29, stk. 3, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 3 Hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til den planmæssige udbygning af vandforsyningen og en hensigtsmæssig anvendelse af de eksisterende vandforekomster, kan miljøministeren foretage ændringer i eller sammenlægning af forsyningsområder for almene vandforsyninger.

•••

Stk. 4 Med henblik på at sikre en tilstrækkelig forsyning i kommunen kan kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde pålægge en almen vandforsyning at forsyne et område, der ligger uden for det naturlige forsyningsområde. Bestemmelsen i § 29, stk. 3, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside