Bøger, som nævner Udbudsloven § 24

2. Ordregivende myndigheder

- Side 84 -

Begrebet »ordregiver« afgrænser pligtsubjekterne i henhold til udbudsloven og er nærmere defineret i udbudslovens § 24, nr. 28, hvoraf følgende fremgår:

Læs på Jurabibliotek2.1. Staten, amts- og primærkommuner

- Side 85 -

Det fremgår af udbudslovens § 24, nr. 28, at »statslige, regionale og kommunale myndigheder« omfattes af definitionen på ordregivende myndigheder.

Læs på Jurabibliotek2.2. Offentligretlige organer

- Side 87 -

I tillæg til statslige, regionale og kommunale myndigheder omfattes »offentligretlige organer« tillige af begrebet »ordregiver« i udbudslovens § 24, nr. 28. Også i henhold til de øvrige udbudsdirektiver er »offentligretlige organer« omfattet af begrebet »ordregivende myndigheder«, se eksempelvis forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 3, stk. 1. De...

Læs på Jurabibliotek2.2.1. Den første betingelse – organets formål og aktiviteter

- Side 94 -

...samme virksomhed eller myndighed. Varetager organet aktiviteter, der imødekommer almene behov for blot en lille del af organets samlede aktiviteter, anses organet i relation til udbudslovens § 24, nr. 27, litra a, som helhed at imødekomme almene behov, med den følge at samtlige af organets indkøb er underlagt reglerne i udbudsloven. Tilsvarende betragtninger...

Læs på Jurabibliotek2.2.3.2. Andet led – kontrollen med driften

- Side 106 -

Det fremgår bl.a. af lovbemærkningerne til udbudslovens § 24, nr. 27, at sejvejende institutioner, der er oprettet på privatretligt grundlag, og som har en driftsoverenskomst med kommunen, kan være omfattet af begrebet »offentligretligt organ«. Dette gælder også i en situation, hvor kommunen ikke via ejerskab har mulighed for at have indflydelse på...

Læs på Jurabibliotek

(...)

...for at kunne blokere forslag til dispositioner, men uden muligheden for selv at kunne gennemtvinge andre dispositioner, er omfattet af kontrolbegrebet. En ordlydsfortolkning af bestemmelsen i udbudslovens § 24, nr. 27, synes at tilsige, at det alene er den positive kontrol, der er omfattet af begrebet. Er det tilfældet vil alene muligheden for at gennemtvinge...

Læs på Jurabibliotek2.3. Sammenslutninger af myndigheder og offentligretlige organer

- Side 108 -

Udbudslovens § 24, nr. 28, opsamler og oplister de forskellige former for ordregivere. Bestemmelsen er subsidiær i henhold til begrebet »offentligretlige organer«, der selvstændigt er defineret i § 24, nr. 27. Et givet organ kan nemlig ikke samtidig være omfattet af de forskellige kategorier af ordregivende myndigheder indeholdt i udbudsloven.

Læs på Jurabibliotek3.4. Koncernforbundne virksomheder

- Side 126 -

...omfattet af udbudsloven. Det vil kun være tilfældet, hvis selskabet eller virksomheden opfylder betingelserne for at være et offentligretligt organ i henhold til udbudslovens § 24, nr. 27. Vurderingen skal foretages for hvert enkelt selskab i koncernen, hvor den offentlige kontrol/det offentlige ejerskab alene udgør én af flere kumulative betingelser.

Læs på Jurabibliotek