14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tjenestemandsloven § 55

Lov om tjenestemænd paragraf 55

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tjenestemandsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 511 af 18. maj 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§55 En tjenestemand, som i medfør af reglerne i § 12 eller af anden årsag, der ikke kan tilregnes den pågældende, overgår til en anden passende stilling, hvor lønnen er lavere end i den hidtidige stilling, bevarer lønnen i den hidtidige stilling.

•••

Stk. 2 Lønnen i den hidtidige stilling omfatter den samlede faste løn, herunder pensionsbidrag til en supplerende pensionsordning. Løndele, der ydes som kompensation for overarbejde, merarbejde eller arbejde på ubekvemme tidspunkter, indgår ikke. Tidsbegrænsede og opgavebestemte løndele indgår indtil periodens udløb henholdsvis opgavevaretagelsens ophør.

•••

Stk. 3 Anciennitetsbetingede lønstigninger ydes på de tidspunkter, hvor tjenestemanden ville have været berettiget hertil ved fortsat ansættelse i den hidtidige stilling.

•••

Stk. 4 Lønnen i den hidtidige stilling fastsættes på grundlag af stillingens lønmæssige placering på nedrykningstidspunktet beregnet efter forholdene på det nye tjenestested.

•••

Stk. 5 Lønnen reguleres i overensstemmelse med generelle reguleringer af tjenestemandslønninger.

•••

Stk. 6 En tjenestemand, som i henhold til stk. 1 har bevaret lønnen i den hidtidige stilling, kan til enhver tid vælge i stedet at overgå til de lønvilkår, der er eller bliver fastsat for den pågældendes ansættelse i den nye stilling.

•••
profile photo
Profilside