Taxilov § 11

Denne konsoliderede version af taxilov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1538 af 19. december 2017,
jf. lovbekendtgørelse nr. 434 af 22. april 2023,
som ændret ved lov nr. 1567 af 12. december 2023

Tilsyn
§ 11

Transportministeren fører tilsyn med, at betingelserne for opretholdelse af tilladelse til erhvervsmæssig persontransport og tilladelse til et kørselskontor og chaufførkort fortsat er til stede.

Stk. 2 Transportministeren fastsætter regler om, hvilken dokumentation der skal indsendes til brug for tilsynet.