SVU-loven § 16

Denne konsoliderede version af sVU-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Lov nr. 490 af 31. maj 2000,
jf. lovbekendtgørelse nr. 53 af 23. januar 2020,
som ændret ved lov nr. 1693 af 26. december 2017, lov nr. 1701 af 27. december 2018, lov nr. 672 af 26. maj 2020 og lov nr. 2400 af 14. december 2021

§ 16

Den uddannelsessøgende skal betale SVU samt tilskud til deltagerbetaling tilbage, hvis betingelserne for SVU ikke er opfyldt og den uddannelsessøgende vidste eller burde vide dette.

Stk. 2 Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om tilbagebetalingen efter stk. 1. Det kan herunder fastsættes, at en afdragsordning bortfalder, hvis den uddannelsessøgende trods påkrav ikke betaler en ydelse. 

Stk. 3 Udbetaling Danmark træffer afgørelse om og varetager administrationen af opkrævningen af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes krav om tilbagebetaling af SVU.

Stk. 4 Beløb, der skal betales tilbage, forrentes fra den første i den måned, der følger 2 måneder efter, at kravet om tilbagebetaling er fremsat. Den til enhver tid skyldige gæld forrentes med en årlig rente, der svarer til den, der følger af lov om renter ved forsinket betaling. Renten tilskrives månedligt.

Stk. 5 Flere krav om tilbagebetaling af SVU, der rejses efter stk. 1, og som er udbetalt inden for samme kalenderår, kan lægges sammen og kræves tilbagebetalt som ét samlet tilbagebetalingskrav. Stiftelses- og forfaldstidspunktet for det samlede tilbagebetalingskrav vil være det tidligste tidspunkt for udbetalingen af SVU, som indgår i tilbagebetalingskravet. Forældelsestidspunktet for det samlede tilbagebetalingskrav regnes fra stiftelses- og forfaldstidspunktet.

Stk. 6 Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om Udbetaling Danmarks administration af krav om tilbagebetaling.