14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SVU-loven § 16

Lov om statens voksenuddannelsesstøtte paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af svu-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 53 af 23. januar 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Den uddannelsessøgende skal betale SVU samt tilskud til deltagerbetaling tilbage, hvis betingelserne for SVU ikke er opfyldt og den uddannelsessøgende vidste eller burde vide dette.

•••

Stk. 2 Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om tilbagebetalingen efter stk. 1. Det kan herunder fastsættes, at en afdragsordning bortfalder, hvis den uddannelsessøgende trods påkrav ikke betaler en ydelse. 

•••

Stk. 3 Udbetaling Danmark træffer afgørelse om og varetager administrationen af opkrævningen af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes krav om tilbagebetaling af SVU.

•••

Stk. 4 Beløb, der skal betales tilbage, forrentes fra den første i den måned, der følger 2 måneder efter, at kravet om tilbagebetaling er fremsat. Den til enhver tid skyldige gæld forrentes med en årlig rente, der svarer til den, der følger af lov om renter ved forsinket betaling. Renten tilskrives månedligt.

•••

Stk. 5 Flere krav om tilbagebetaling af SVU, der rejses efter stk. 1, og som er udbetalt inden for samme kalenderår, kan lægges sammen og kræves tilbagebetalt som ét samlet tilbagebetalingskrav. Stiftelses- og forfaldstidspunktet for det samlede tilbagebetalingskrav vil være det tidligste tidspunkt for udbetalingen af SVU, som indgår i tilbagebetalingskravet. Forældelsestidspunktet for det samlede tilbagebetalingskrav regnes fra stiftelses- og forfaldstidspunktet.

•••

Stk. 6 Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om Udbetaling Danmarks administration af krav om tilbagebetaling.

•••
profile photo
Profilside