14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sundhedsloven § 64d

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sundhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§64d Økonomisk ramme, afregning og kontrol
Sundhedsministeren fastsætter regler om den økonomiske ramme for tilskud til behandling, jf. § 64 b, stk. 1, herunder om udmøntning af den økonomiske ramme i forhold til konkrete tandplejeydelser, jf. § 64 b, stk. 2. Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge

•••

Stk. 2 Sundhedsministeren fastsætter regler om, at finansiering af udgifterne til driften af de klageordninger om praktiserende tandlæger, der reguleres efter §§ 1, 2 og 3 b i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, og finansieringen af de erstatningssager, der er henlagt til behandling hos en privat institution, kan indgå i den økonomiske ramme omfattet af stk. 1. Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge

•••

Stk. 3 Praktiserende tandlæger, der er godkendt til at yde tandlægehjælp, hvortil der ydes tilskud af regionsrådet, skal afregne tilskud for tandplejeydelser omfattet af § 64 b, stk. 1, med regionsrådet.

•••

Stk. 4 Afregningen sker elektronisk med den region, hvori tandlægens klinik er beliggende.

•••

Stk. 5 Praktiserende tandlæger, der er godkendt til at yde tandlægehjælp, hvortil der ydes tilskud af regionsrådet, indsender afregningsoplysninger til regionsrådet for de i en kalendermåned afsluttede behandlinger månedsvis, således at de er modtaget i regionen senest den 7. i den efterfølgende måned. Afregningen af regionsrådets andel af udgiften finder herefter sted, således at beløbet er til tandlægens rådighed senest den 17. i måneden. Hvor tandlægevirksomheden drives i selskabsform, jf. § 57 j, sker indbetaling til selskabets pengeinstitutkonto. Overdragelse af tandlægens tilgodehavende kan ikke finde sted.

•••

Stk. 6 Ved afregning er regionsrådets beregninger gældende. I tilfælde af afvigelser mellem regionsrådets og tandlægens opgørelser har begge parter krav på at få foretaget en nærmere undersøgelse. Undersøgelsen skal så vidt muligt være afsluttet inden den følgende afregningsmåned.

•••

Stk. 7 Regionsrådet fører løbende kontrol med udbetalingen af tilskud efter stk. 3.

•••

Stk. 8 Regionsrådet kan til brug for sin kontrolvirksomhed efter stk. 7 anmode om alle oplysninger, der er nødvendige for kontrollen.

•••
profile photo
Profilside